Přejít k obsahu


Procesní mapy a analýza administrativních procesů

Citace:
ŠIMON, M. Procesní mapy a analýza administrativních procesů. Město Tachov, 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Process maps and analysis of administrative processes
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Město Tachov
Autoři: Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem projektu je komplexní zefektivnění realizace procesů (konkrétně samosprávné části úřadu) zejména prostřednictvím optimalizace procesů a definování jasných postupů při řešení klíčových úloh ve veřejné správě. Dále pak, prostřednictvím posílení strategického řízení úřadu především z hlediska řízení lidských zdrojů, je cílem optimalizace vytíženosti jednotlivých odborů resp. pracovníků, vyřešení zastupitelnosti specialistů a stanovení systematického rozvoje pracovníků úřadu. Souhrnně je tedy cílem projektu zvýšení kvality fungování úřadu a optimalizace administrativní zátěže pracovníků a zvýšení spokojenosti zákazníků (občanů) transparentním nastavením realizovaných procesů. Mezi zásadní plánované aktivity v rámci projektu patří vytipování klíčových procesů z hlediska jejich náročnosti na výkon a jejich významnosti, zmapování klíčových úloh prostřednictvím maticové struktury obsahující jasné odpovědnosti odborů (řádky) a agend (sloupce), prostřednictvím čehož budou jednoznačně vydefinovány odpovědnosti odborů a pracovníků za jednotlivé činnosti. Poté bude provedena detailní analýza a zmapování daných procesů a jejich následná optimalizace s časovým určením jednotlivých činností při naplňování klíčových úloh.
Abstrakt EN: The project aims to streamline complex implementation processes (namely self-governing part of the office), primarily through process optimization and definition of clear procedures for addressing key roles in public administration. Furthermore, by enhancing the strategic management of office especially in terms of human resource management, the goal is optimizing the utilization of individual departments or employees, resolving substitutability of specialists and determine the systematic development of office workers. In summary therefore, the aim of the project the quality of the office functioning improvement and optimization of administrative burden on workers and increase in customer satisfaction (citizens) by setting transparent implemented processes. Among the principal activities planned under the project we can include the identification of key processes in terms of their demands on performance and their significance, mapping of key tasks through a matrix structure containing clear responsibilities of unions (rows) and agendas (column), through which will be clearly redefined responsibilities of the unions and workers for various activities. Then there will be detailed analysis and mapping the processes and the subsequent optimization with time identifying of various activities during the implementation of key tasks.
Klíčová slova

Zpět

Patička