Přejít k obsahu


Ergonomický návrh pracovišť pro zlepšení bezpečnosti a odstranění negativních vlivů na zdraví

Citace:
ŠIMON, M. Ergonomický návrh pracovišť pro zlepšení bezpečnosti a odstranění negativních vlivů na zdraví. TUP Bohemia s.r.o., 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The ergonomic design of workplaces with aim to improve safety and eliminate negative effects on health
Rok vydání: 2016
Název zdroje: TUP Bohemia s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem projektu je provést na dvou typech pracovišť ergonomické a na jednom i technologické analýzy s následným vyhodnocením stávajícího stavu a podáním návrhů na zlepšení. Prvé pracoviště představuje pracoviště šití, kde dochází k obšívání interiérových koberečků pro automobily. Toto pracoviště představuje práci vsedě s předklonem k šicímu stroji, kdy navíc dochází k manipulaci s ne zcela lehkým koberečkem. Vždy se jedná o šití buď dvou, nebo čtyř koberečků v sadě, které musí být i v tomto počtu seskládány a tím zhoršují manipulaci v rámci jedné přepravní jednotky (palety či boxu). Cílem je provést ergonomické analýzy a následně návrhy na zlepšení pracovišť a souvisejících přepravních jednotek tak, aby byly pro zaměstnance přívětivější. Druhé pracoviště představuje lepení molitanu na středovou loketní opěrku automobilu. Jedná se o šest pracovišť, kde probíhá stejných technologický proces nanesení lepidla a následné nalepení molitanu v danou chvíli na různé typy loketních opěrek. Proces je zde komplikovaný i nutností nanášení lepidla ve speciálním boxu, ke kterému musí pracovníci přecházet. Opěrky jsou umisťovány do plastových boxů KLT, do kterých se vejde jen malé množství kusů a při taktu výroby ve vteřinách dochází k velké frekvenci pohybu vstupních komponent a hotových výrobků na výstupu. Cílem je provést ergonomické, prostorové a technologické analýzy, které budou zpracovány do několika variant řešení pracovišť od stávajícího stavu manuálně realizovaného procesu, až po plnou automatizaci.
Abstrakt EN: The project objective is at two types of workplaces do ergonomics and at one also technological analysis with subsequent evaluation of the current situation and submission of suggestions for improvement. The first workplace is a stitching workplace where is a sewn of interior carpeting for automobiles. This workplace presents work by bending forward while sitting with a sewing machine, when moreover is manipulated with not quite a light rug. It is always a sewing either two or four rugs in the set, which must be sorted in this number, thereby it worsens handling within one transport unit (pallet or box). The aim is to perform ergonomic analysis and subsequent suggestions for improving of workplaces and related transport units so that they are friendlier for employees. The second site is the bonding of foam on the central armrest of the car. These are six workplaces, where there is the same technological process of applying the adhesive and the subsequent bonding of foam at a given moment on the different types of armrests. The process is complicated also because of the necessity of applying the adhesive in a special box, to which workers must move. Armrests are placed into plastic boxes KLT, which can fit just a small number of pieces and for production cycle in seconds cause high frequency of motion of input components and finished products output. The aim is to make ergonomic spatial and technological analysis that will be done in several variants of workplace solutions from existing state of manually executed process to full automation.
Klíčová slova

Zpět

Patička