Přejít k obsahu


Projektová spolupráce v rámci zefektivnění podnikových informačních systémů pro ware-house management

Citace:
BASL, J. Projektová spolupráce v rámci zefektivnění podnikových informačních systémů pro ware-house management. AIMTEC, a.s., 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Project collaboration within the efficiency improvement of enterprise information system for warehouse management
Rok vydání: 2016
Název zdroje: AIMTEC, a.s.
Autoři: Prof. Ing. Josef Basl CSc.
Abstrakt CZ: Nástroje WMS jsou součástí logistického informačního systému a nadstavbou základního skladového systému. V této oblasti řešení projektů je cíl zaměřen především na následující aktivity - zrychlit skladové operace, zajistit přesnost a včasnost dodávek zboží, moci provádět inventury rychleji a online a snížit náklady a zvýšíte efektivitu práce ve skladu. V oblasti interní logistiky je cílem projektů navrhnout taková zlepšení, která povedou k zefektivnění celého procesu a snížení nákladů na neproduktivní procesy. Zaměření projektu bude na - snížit požadavky na prostor ve skladu, snížit požadavky na prostor uložené rozpracované výroby, zvýšit výkon logistických činností, snížit spotřebu elektrické energie v zóně interní logistiky, zkrátit hmotné toky a snížit počet manipulací ve skladu.
Abstrakt EN: WMS tools are part of the logistics information system and the extension of basic storage system. In this area, the objective of the project is focused on the following activities – to speed up warehouse operations to ensure the accuracy and timeliness of delivery of goods, inventory can be carried out quickly and online and it is possible to reduce costs and to increase efficiency in the warehouse. In the field of internal logistics, the project aims to propose improvements that will streamline the entire process and reduce the costs of unproductive processes. The focus of the project is to - reduce space requirements in the warehouse, reduce space requirements imposed by WIP, increase the performance of logistics activities, reduce the electricity consumption in the area of internal logistics, reduce material flows and reduce the number of manipulations in the warehouse.
Klíčová slova

Zpět

Patička