Přejít k obsahu


Analýzy, vývoj a řešení přetypovacích časů

Citace:
ŠIMON, M. Analýzy, vývoj a řešení přetypovacích časů. CIE, s.r.o, 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis, development and solutions of retyping times
Rok vydání: 2016
Název zdroje: CIE, s.r.o
Autoři: Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Přestavení výroby je proces, který se skládá z celé řady dílčích operací. Tyto operace musí být jednoznačně definovány a standardizovány. Nesmí jít o žádnou zvláštní činnost ponechanou osobním dovednostem pracovníků (v našem případě obsluha a seřizovač), ale o proces, který by měl být přesně standardizován. Je to hlavně z toho důvodu, aby byli při přestavení výroby využiti, přestavovali dané technologie perfektně pro umožnění normálního průběhu zpracovatelských operací a rozuměli co nejlépe ovládání a funkci nástrojů a strojů, které obsluhují, okamžitě a přiměřeně reagovali na vznikající abnormality. Splnění těchto požadavků by měli operátoři zvládnout po řádném seznámení s daným výrobním postupem a po zacvičení, které je seznámí s funkcemi a prací daného stroje.
Abstrakt EN: Adjustment of production is a process that consists of a number of partial operations. These operations must be clearly defined and standardized. It must not go on any specific action left open for the personal skills of employees (in our case the service and adjuster), but a process that should be accurately standardized. It is mainly for that reason that they should be employed in the adjustment of production, they should rebuilt technologies perfectly to allow them for the normal course of processing operations, and understand the best controlling and operation of tools and machines that they operate with, and also they should immediately and appropriately respond to emerging abnormalities. Meeting these requirements, operators should handle after proper familiarization with the specific production process and after of practice, which is connected with the functions and working on the machine.
Klíčová slova

Zpět

Patička