Přejít k obsahu


Realizace plánovácího systému pro společnost NOVEM Car Interior Design k.s.

Citace:
ŠIMON, M. Realizace plánovácího systému pro společnost NOVEM Car Interior Design k.s.. CIE, s.r.o, 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Implementation of the planning system for the company NOVEM Car Interior Design k.s.
Rok vydání: 2016
Název zdroje: CIE, s.r.o
Autoři: Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Řešení daného problému se předpokládá ve dvou navazujících etapách, které budou samostatně řešeny a navrhovány. Etapy jsou ovšem ve vazbě na celkovou funkčnost systému neoddělitelné a předpokládá se, že projekt bude řešen jako jeden celek. Výstup řešení obou etap bude ve formě modelu, který bude pro Etapu I zpracovávat plánování na vstřikolisech a pro Etapu II bude plánování na vstřikolisech propojovat na předcházející plánování na lisech z důvodů možnosti dosažení lepšího vyvážení a vytížení vstřikolisů a ovlivnění efektivity návaznosti výrobních procesů. Etapa prvá bude představovat vytvoření modelu pro plánování výroby na vstřikolisech. Bude se vycházet z plánu výroby na lisech, a realizované zakázky se budou následně rozmisťovat na jednotlivé vstřikolisy tak, aby se dosáhlo maximální efektivity výroby – maximalizace výrobních časů s minimálními prostoji a změnami ve výrobním procesu. Etapa druhá bude vycházet z požadavků zákazníků po konkrétních produktech a bude respektovat požadovaný termín dodání. Na základě těchto dvou parametrů bude model plánovat výrobu na lisech tak, aby se spolu s modulem pro plánování vstřikolisů dosáhlo maximálního objemu produkce s minimem neproduktivních časů a byly splněny veškeré požadavky zákazníků.
Abstrakt EN: Solving the problem is expected in two successive phases, which will be individually addressed and proposed. Phases are, however, in relation to the overall functionality of the system inseparable and it is expected that the project will be designed as a single unit. The output of solutions of both stages will be in the form of a model that will for stage I process plan on injection machines and for Stage II will be planning on injection molding machines connect the previous planning on presses because of the possibility to achieve better balance of workload and efficiency of injection molding and influencing continuity of production processes. The first phase will constitute the creation of a model for production planning on injection molding machines. It will be based on the production plan on presses, and realized contracts will be subsequently deployed to each injection molding machines so as to achieve maximum production efficiency - maximizing production times with minimal downtime and changes in production process. The second phase will be based on customer requirements for specific products and will respect the required delivery date. Based on these two parameters, the model will plan production on presses so that, together with a module for the planning of injection molding machines maximum production volumes with minimal unproductive time will be achieved and all customer requirements will be met.
Klíčová slova

Zpět

Patička