Přejít k obsahu


Normování a systém vykazování práce včetně tvorby kalkulátorů

Citace:
ŠIMON, M. Normování a systém vykazování práce včetně tvorby kalkulátorů. CIE, s.r.o, 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Standardization and reporting work system, including making
Rok vydání: 2016
Název zdroje: CIE, s.r.o
Autoři: Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Odborná část projektu je zaměřena na analýzu současného stavu s cílem nalézt nejvhodnější postup pro hodnocení THP pracovníků, které bude vyhovovat jak z pohledu efektivního využití časové kapacity THP, tak z pohledu změny procesu ve formě odstranění neproduktivních činností. Projekt bude probíhat v následující koncepci a použitých metodách. Cílem projektu bude zmapování stávajícího stavu na oddělení konstrukce a TPV formou pozorování a časových snímků vybraných pracovníků. Dle výsledků analýzy budou následně poskytnuty i návrhy na změny v této oblasti vedoucí k minimalizaci plýtvání z pohledu odstranění procesů nepřinášejících hodnotu. Po odsouhlasení změn zadavatelem bude následně zpracován koncept pro systém hodnocení THP, který bude představen na závěrečné prezentaci.
Abstrakt EN: Professional part of the project focuses on the analysis of the current state in order to find the most appropriate process for assessing THP workers that will suit both in terms of the efficient use of THP time capacities and in terms of process changes as the elimination of unproductive activities. The project will be conducted in the following concepts and used methods. The project aims to map the current state of department of construction and TPV through the observation and time frames of selected workers. According to the results of the analysis proposals for the changes in this area to minimize wastage in terms of removal processes that do not bring any value will be subsequently provided. After agreeing changes by the contracting authority the concept of evaluation system THP, which will be presented at the final presentation, will be prepared.
Klíčová slova

Zpět

Patička