Přejít k obsahu


Nové perspektivy karierového rozvoje v 21. století

Citace:
CHOCHOLE, T. Nové perspektivy karierového rozvoje v 21. století. Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání 2016, 2016, roč. 6, č. č.3, s. 126-139. ISSN: 1804-526X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: NEW PERSPECTIVES OF CAREER DEVELOPMENT IN 21ST CENTURY
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Tomáš Chochole Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zaměřuje na nové perspektivy kariérového rozvoje v souvislosti se změnami na trhu práce, které souvisejí s technologickým pokrokem i s generační obměnou pracovní síly. Přechod tradičních průmyslových odvětví a služeb k principům digitální ekonomiky a k tzv. Průmyslu 4.0 definuje celou řadu nároků na znalosti a dovednosti uchazečů o práci stejně jako na stávající zaměstnance, či malé a střední podnikatele. Úspěšnost jednotlivců i podniků je stále častěji spojována s inovacemi a kreativním myšlením, které přinášejí nové know-how a konkurenční výhodu. Studie dává do souvislosti tyto aktuální potřeby se strategií celoživotního učení a kariérovým rozvojem, které mohou pozitivně posilovat postavení člověka na trhu práce v jednadvacátém století.
Abstrakt EN: The paper focuses on new perspectives for career development in connection with changes in the labor market related to technological progress and the generational replacement workforce. The transition of traditional industries and services to the principles of the digital economy and Industry 4.0 defines a wide range of demands on the knowledge and skills of job applicants as well as existing employees, and small and medium enterprises. The success of both individuals and businesses is increasingly associated with innovation and creative thinking, which bring new know-how and competitive advantage. The paper correlates these with the current needs of lifelong learning strategies and career development that may positively strengthen the position of men in the labor market in the twenty-first century.
Klíčová slova

Zpět

Patička