Přejít k obsahu


Výuka národního hospodářství a ekonomicky zaměřených předmětů na FPR ZČU v Plzni ve vztahu k finančnímu právu

Citace:
BÁRKOVÁ, D. Výuka národního hospodářství a ekonomicky zaměřených předmětů na FPR ZČU v Plzni ve vztahu k finančnímu právu. In Zborník príspevkov zo spoločného zasadnutia katedier finančného práva Právnických fakúlt univerzít Slovenskej a Českej republiky. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2016. s. 46-52. ISBN: 978-80-7160-415-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Teaching National economy and economic subjects at Faculty of Law UWB in Pilsen in relation to financial law
Rok vydání: 2016
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Autoři: Ing. Mgr. Dana Bárková Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zaměřuje na výuku ekonomických disciplín na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. Podrobněji popisuje hlavní povinný dvousemestrální kurz s názvem Právo a ekonomie, kurzy, které mu předcházely, a plánovaný vývoj v budoucnosti. Kurz je a vždy byl zamýšlen především jako propedeutický ve vztahu k hlavnímu kurzu vyučovanému katedrou – Finančnímu právu. Kromě těchto dvou povinných kurzů je vyučována řada povinně volitelných kurzů. Příspěvek stručně popisuje i obsah těchto kurzů a jejich postavení ve studijních plánech fakulty. Závěrem vyzývá k diskusi o obsahu a významu ekonomického vzdělání na právnických fakultách obecně.
Abstrakt EN: The article is focused on teaching of economic disciplines at the Faculty of Law of the University of West Bohemia. It describes in detail the main obligatory two semester course called Law&Economics, the courses that were preceding it, and planned development in the future. The course has always been meant as a preparation for studying the main course of the department – Financial Law. Apart from these two obligatory courses, there is a range of elective courses. Most of them are intended to be a bridge between the two main obligatory courses taught by the department. The article briefly describes the contents of the elective courses offered by the department and their position in the curricula of the faculty. It concludes with an appeal to discuss further the content and the importance of economic education at law faculties in general.
Klíčová slova

Zpět

Patička