Přejít k obsahu


Potenciál 3D GIS

Citace:
JEDLIČKA, K. Potenciál 3D GIS. In Sborník Konference GIS Esri v ČR. ARCDATA PRAHA, 2016. s. 68. ISBN: 978-80-905316-4-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Název zdroje: ARCDATA PRAHA
Autoři: Ing. Karel Jedlička PhD. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek shrnuje a  na  konkrétních příkladech dokumentuje současný stav přechodu GIS z  2D do 3D. Třetí rozměr je v geografických informač‑ ních systémech reprezentován již dlouhou dobu. Datové formáty umožňující ukládat výškovou in‑ formaci však byly dlouho limitovány omezením, matematicky zapsaným jako z  =  f(x,y), tedy že pro jedno místo na zemském povrchu definova‑ né souřadnicemi x, y lze uložit jen jednu hodnotu souřadnice z (například nadmořské výšky). Dato‑ vé typy a formáty umožňující takové uložení nad‑ mořské výšky (např. PointZ, PolylineZ, PolygonZ, TIN, terrain, GRID) jsou označovány jako 2,5D. Pro ukládání plně 3D informace byl nutný vznik plně 3D datových formátů (např. KML + COLLA‑ DA) nebo datových typů (např. MultiPatch využí‑ vaný v Shapefile nebo v Geodatabase) bez tohoto omezení ~ matematicky p = f(x,y,z). Ty byly nutnou podmínkou pro naplnění kartografického, resp. vi‑ zualizačního aspektu GIS i ve 3D. Pro plné využití potenciálu třetího rozmě‑ ru v  GIS je potřeba naplnění též databázového a  analytického aspektu GIS, tj.: efektivní uložení a indexace 3D dat do databáze, a s tím souvise‑ jící schopnost analytických nástrojů pracovat ve třech rozměrech a to nejen s 2,5D, ale i přímo s plně 3D formáty. Příspěvek na  konkrétních příkladech ukazuje, současné možnosti a limity 3D GIS na konkrétních příkladech z oblastí tvorby 3D dat pro podrobné datové modelování, indoor navigace a základních 3D analýz.
Klíčová slova

Zpět

Patička