Přejít k obsahu


Archeologický výzkum mohyly a domu kůlové konstrukce ve Velkém Přítočně, okr. Kladno

Citace:
MENŠÍK, P., PROCHÁZKA, M. Archeologický výzkum mohyly a domu kůlové konstrukce ve Velkém Přítočně, okr. Kladno. Studia Archaeologica Brunensia, 2016, roč. 21, č. 2, s. 75-90. ISSN: 1805-918X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The archaeological Research of a Burial Mound and a Stilt Structure in Velké Přítočno, Kladno District
Rok vydání: 2016
Autoři: PhDr. Petr Menšík Ph.D. , Mgr. Milan Procházka
Abstrakt CZ: V roce 2011 byl proveden záchranný archeologický výzkum na katastru obce Velké Přítočno, okr. Kladno. Na skryté ploše o rozloze 1,5 ha byly identifikovány dvě koncentrace nálezů. První koncentrace představovala kůlové jamky, které na základě vzájemných prostorových vztahů a analogií interpretujeme jako zbytek kůlového domu, přičemž lze uvažovat o jeho dataci do doby bronzové. Druhou koncentrací archeologických situací byl pozůstatek kruhového žlabu o průměru 10–12 m vyplněného velkými kameny, snad pozůstatkem kamenného věnce. Ty nebyly na původním místě usazení zřejmě vlivem předchozí orby. Plocha uvnitř věnce byla vyplněna zeminou tmavšího charakteru a dvěma koncentracemi kamenů. Vzhledem k nízké mocnosti ornice a aktivnímu zemědělskému využití v místě skrývky bylo narušení objektu patrno i v charakteru nálezů. Podle typologie objektu a získaného keramického materiálu můžeme pravděpodobně hovořit o pozůstatku mohyly zařaditelné snad do doby bronzové. Vzájemnou souvislost kůlového domu a mohyly nelze prokázat. Spolu s jinými příklady z poslední doby tak nález přispívá k problematice „zmizelých“ rozoraných mohylníků ve středních Čechách.
Abstrakt EN: In 2011, a rescue archaeological excavation was made in the Velké Přítočno cadastre, Kladno district. In the stripping area of 1.5 ha, two main concentrations of findings were identified with the first one being formed by pile holes interpreted as the rest of a stilt house. The interpretation was based on spatial correlations and analogies resulting into a possibility to speculate about its affiliation to the Bronze Age. The second concentration of archaeological situations was a remnant of a circular through, having 10– 12 metres in diameter, filled with large stones which were possibly formed to a stone ring. The surface inside the ring contained darker soil and two stone accumulations. According to the typology of the feature and basic characteristic of the gained archaeological material, it is possible to presumably speak about the remains of a burial mound assignable to the Bronze Age. The association of the stilt house with the burial mound is impossible to prove. Among other recent examples, the finding significantly contributes to the issue of a “disappeared” plowed up burial site in Central Bohemia.
Klíčová slova

Zpět

Patička