Přejít k obsahu


Fyzická osoba a její pracovněprávní subjektivita

Citace:
PAVLÁTOVÁ, J. Fyzická osoba a její pracovněprávní subjektivita. In Súčasný stav a nové úlohy pracovného práva. Praha: Leges, 2016. s. 31-46. ISBN: 978-80-7502-177-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Natural person and her law subjectivity
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Leges
Autoři: Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová CSc.
Abstrakt CZ: Stať se zabývá aktuálními otázkami pracovněprávní subjektivity fyzických osob, vystupujících v pracovněprávních vztazích jako zaměstnanec nebo jako zaměstnavatel, jak vznikly v souvislosti s novým občanským zákoníkem a na něj navazující novelou zákoníku práce. Porovnává původní úpravu v zákoníku práce s novou úpravou občanskoprávní a poukazuje na některé problémy, které se v této souvislosti objevily při aplikaci nové úpravy.
Abstrakt EN: The article deals with current issues of labor subjectivity of individuals exiting the labor relations as an employee or as an employer, as arose in connection with the new Civil Code and the related amendment to the Labor Code. Compares initial treatment in the Labor Code with a new civil provision and highlights some of the problems that have emerged in this context, the application of new regulations.
Klíčová slova

Zpět

Patička