Přejít k obsahu


Richardov na Plzeňsku. K historii měšťanské každodennosti a letního venkovského bydlení měšťanstva na přelomu 19. a 20. století

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. Richardov na Plzeňsku. K historii měšťanské každodennosti a letního venkovského bydlení měšťanstva na přelomu 19. a 20. století. Východočeské listy historické, 2016, roč. 36, č. 2016, s. 95-115. ISSN: 1211-8184
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Richardov in Pilsen region. The history of bourgeois everyday life and summer rural housing of bourgeoisie in the 19th and 20th centuries
Rok vydání: 2016
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zaměřuje na zajímavý fenomén druhé poloviny devatenáctého století v rámci regionální historie Plzeňska, totiž na dějiny měšťanského letního bydlení a vzniku měšťanské rekreace. Příkladem toho a tedy námětem výzkumu je ojedinělá lokalita Richardov nedaleko Plzně. Studie se zabývá rodem zakladatelů a majitelů letoviska - Svátků-Kroftů, významnou místní patricijskou rodinou, spojenou s rozvojem moderní Plzně, podnikáním a obchodem, vznikem plzeňské novodobé samosprávy, politického života, kulturou a národní emancipací. V textu kromě základního přehledu o významu zmíněného rodu pro novodobou Plzeň najde čtenář zejména ojediněle podrobné informace o počátcích venkovského rekreování měšťanských rodin na konci devatenáctého a počátkem dvacátého století. Výzkum vychází z pramenů dochovaných v soukromých archivech a z unikátních svědectví potomků zmíněného rodu.
Abstrakt EN: The study focuses on the interesting phenomenon of the second half of the nineteenth century in the regional history of Pilsen, namely the history of summer housing and the roots of bourgeois recreation. The topic of research is unique location near Pilsen - Richardov. The study deals with the family of the founders and owners of the resort - Svátek-Krofta genus, an important patrician family, coupled with the development of modern Plzen, business and trade, the emergence of the modern Pilsner government, politics, culture and national emancipation. There is written the statement of the significance of that family for the modern Pilsen and extraordinarily detailed information about the origins of the rural recreation of patrician families in the late nineteenth and early twentieth centuries. The research is based on sources preserved in the private archives and a unique testimony to the descendants of that family.
Klíčová slova

Zpět

Patička