Přejít k obsahu


Počátky školy glosátorů a znovuobjevení Digest

Citace:
ČERNÝ, M. Počátky školy glosátorů a znovuobjevení Digest. In Historia et interpretatio Digestorum seu Pandectarum. Zborník z 18. konferencie právnych romanistov Slovenskej republiky a Českej republiky, uskutočnenej v dňoch 27.–28. mája 2016 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2016. s. 53-63. ISBN: 978-80-7502-183-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Beginnings School commentators and rediscovery the Digest
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Nakladatelství Leges, s.r.o.
Autoři: Doc. JUDr. Miroslav Černý Ph.D.
Abstrakt CZ: Poté, co v roce 603 na Západě naposledy citoval Justiniánova Digesta papež Řehoř Veliký a zmínil se o nich ještě Paulus Diaconus v 8. století, došlo ke znovuobjevení této nejvýznamnější části Justiniánova zákonodárství až na přelomu 11. a 12. století díky boloňské škole glosátorů. Za znovuobjevitele Digest je tradičně považován Irnerius,třebaže se objevily i názory, že skutečným obnovitelem studia římského práva ve středověku byl již Irneriův předchůdce Pepo, zatímco Irnerius byl pouze jeho méně významným pokračovatelem. Dochovanými dokumenty je doloženo, že Irnerius, vedle své vědecké činnosti, byl významně zapojen i do politického dění své doby na nejvyšší úrovni, konkrétně do sporů mezi papežem a císařem. Jednoznačně zodpovězená však není otázka, zda ve středověku došlo pouze ke znovuobjevení Digest, nebo k jejich novému sestavení ze zachovaných částečných opisů. Oproti převládajícímu názoru, podle kterého byl Irnerius laik, představili v poslední době Andrea Padovani a Giuseppe Mazzanti svou teorii, podle níž se jednalo o klerika, žáka Lanfranka z Pavie, který svým dalším dílem s titulem Liber divinarum sententiarum je zároveň i předchůdcem a vzorem Graciánovým, a tím alespoň nepřímo i zakladatelem kanonického práva. Je nezpochybnitelnou skutečností, že římské právo Digest se od středověku až do dnešních dnů na Západě stalo symbolem intelektuální a kulturní identity Evropy, jejíž obrana se stává v současné době opět naléhavým úkolem.
Abstrakt EN: Aft er the year 603 in the West when were the Justinian Digest last quoted byPope Gregory the Great and Paul the Deacon mentioned about them even in the 8th century, there has been a rediscovery of this important part of Justinian’s legislation thanks to the Bologna school of the glossators until the turn of the 11th and 12th century. Irnerius is traditionally considered as the person who rediscovered the Digest, although there were also opinions that the real explorer of the study of Roman law in the Middle Ages was his predecessor Pepo, while Irnerius was only a minor successor. Preserved documents are evidence that the Irnerius, in addition to his scientifi c work, was also heavily involved in the political events of his time at the highest level, particularly in disputes between the pope and the emperor. However, it is not clearly answered the question, whether the Digest were only rediscovered, or if the Digest were reassembled from preserved partial copies. In contrast to the prevailing opinion, that Irnerius was laic, presented recently Andrea Padovani and Giuseppe Mazzanti his theory that it was a cleric (a student of Lanfranc) , whose other work entitled Liber divinarum sententiarum is also the forerunner and model of Gratian and thus, at least indirectly, the founder of Canon law. It is an indisputable fact that Roman Law of Digest from the Middle Ages to the present day in the West became a symbol of intellectual and cultural identity of Europe, whose defense has currently become an urgent task again.
Klíčová slova

Zpět

Patička