Přejít k obsahu


Využití systémové dynamiky v destinačním managementu

Citace:
JANEČEK, P. Využití systémové dynamiky v destinačním managementu. In Sborník příspěvků ze 7. mezinárodního kolokvia o cestovním ruchu. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 15-25. ISBN: 978-80-210-8527-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Use of system dynamics in destination management
Rok vydání: 2016
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Ing. Petr Janeček
Abstrakt CZ: V současné době destinace cestovního ruchu stále čelí rostoucí konkurenci. Proto je třeba řídit destinace tak, aby si zachovávaly své postavení na trhu cestovního ruchu nebo ještě posilovaly svou konkurenceschopnost. Destinace cestovního ruchu jsou složité organismy, ve kterých může dojít ke konfliktnímu chování jednotlivých stakeholderů v destinaci. Pro správné řízení destinace je nutné poznat a pochopit cíle jednotlivých hráčů a nastolit jejich koordinaci a kooperaci. Cílem příspěvku je nalézt možný přístup, jak objasnit složité vazby v destinaci a odhalit možné problémy v dostatečném předstihu tak, aby byly destinace schopny promptně reagovat na změny, které jsou pro současnou turbulentní dobu typické. Možným řešením pro znázornění složitých vazeb v destinaci je systémový přístup. Ten sice má velmi dobrou schopnost prezentace složitých systémů pomocí smyčkových diagramů, ale v současné době je třeba obohatit statický pohled o dynamickou složku. Proto se osvědčila v řadě oborů tzv. systémová dynamika, která dokáže simulovat budoucí vývoj systému. Jejímu bližšímu prozkoumání a možností aplikace na destinační management bude věnována pozornost v příspěvku za pomoci příkladů dobré praxe.
Abstrakt EN: These days destinations are faced increasing competition. There is a need to manage the destinations to keep their positions in tourism market or better to increase their competitiveness. Tourism destinations are very complex organism. There could be conflictual behavior of stakeholders in destinations. There is necessary to know and understand the goals of each subject in destination for good destination management. It has to be unified them in cooperation and coordination. Goal of this paper is developed new perspective of perception of this complex systems and find potential problems in advance. There is a need to response quickly on change, which are currently typical. One possible solution is use of system thinking for visualization of complexity of destination. It is good tool for presentation of complex system thanks the casual loop diagram, but currently we need to be focused on dynamics of system. The system dynamics is used in many sectors, which could simulate future develop of systems. Research will be focus on its application in destination management with use of best practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička