Přejít k obsahu


Města jako centra duchovního a sociálního rozvoje vlády Karla IV.

Citace:
ADAMOVÁ, K., VALENTOVÁ, V. Města jako centra duchovního a sociálního rozvoje vlády Karla IV.. In Karel IV. : paměť - právo - reprezentace. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., 2016, s. 66-77. ISBN: 978-80-87439-31-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Cities as centers of spiritual and social development of the reign of Charles IV.
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Autoři: Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová DSc. , JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová Ph.D.
Abstrakt CZ: Autorky se ve své kapitole zabývaly osobností Karla IV. jako zakladatele a podporovatele měst. Zvláštní pozornost věnovaly Novému Městu pražskému a Karlovým Varům. Mnohým říšským a českým městům pak Karel uděloval privilegia týkající se např. práva celního, skladu, práva pořádat trh či daňových úlev. Privilegii obdařil Karel také město Cheb, které bylo zástavou říše Českému království. Na základě rozboru řady městských privilegií udělených městům, která měla vedle ekonomického významu v některých případech i funkci reprezentační, došly autorky k závěru, že zakládání a podpora měst nezaostávaly za Karlovou mecenášskou činností v oblasti umění a zejména za jeho činností vladařskou.
Abstrakt EN: The authors wrote in their chapter to the personality of Charles IV. As founder and supporter of the cities. Particular attention was paid to New Town in Prague and Carlsbad. In many Imperial and Czech towns, Charles granted privileges, such as customs, warehousing, the right to market or tax relief. Privileges were also granted by Charles to Cheb, which was the kingdom of the Kingdom of the Czech Kingdom. Based on the analysis of a number of city privileges granted to cities, which, in addition to their economic significance, were in some cases also a representative function, the authors concluded that the founding and support of the cities did not lag behind Charles's patronage in the field of art and, in particular, his master's activity.
Klíčová slova

Zpět

Patička