Přejít k obsahu


Analýza rozloženia teplot v skúšobných vzorkách pri priamom elektrickom ohreve

Citace:
BEHÚLOVÁ, M., STAŇKOVÁ, H., MAŠEK, B. Analýza rozloženia teplot v skúšobných vzorkách pri priamom elektrickom ohreve. Materials Science and Technology, 2007, roč. 7, č. mimořádné, s. 1-8. ISSN: 1335-9053
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: sla
Anglický název: Analysis of temperature distribution in samples by direct electrical heating
Rok vydání: 2007
Autoři: Mária Behúlová , Hana Staňková , Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Nové metody a postupy termomechanického zpracování (TMS) materiálů jsou experimentálně testované pomocí termomechanických simulátorů. Z hlediska následného zkoumání vlivu termomechanického zpracování na mikrostrukturu mechanické a užitkové vlastnosti materiálů se požaduje, aby při elektrickém ohřevu bylo v aktivní válcové části používaných zkušebních vzorků teplotní pole homogenní. Cílem příspěvku je vypracování simulačního modelu pro numerickou analýzu teplotních polí při přímém elektrickém ohřevu a porovnání rozložení teplot ve zkušebních vzorcích různých tvarů. Sdružená elektrický a tepelná analýza byla realizovaná pomocí programového systémů ANSYS 10.0. Na základě výsledků numerické simulace byl navržen tvar vzorku s minimálními teplotními rozdíly v jeho aktivní části.
Abstrakt EN: Newly designed methods and procedures of termomechanical treatment (TMT) of materials are tested using termomechanical simulators. For the following examination of the influence of TMT on the microstructure, mechanical and utility properties of materials, the temperature field in the active parts of electrically heated samples is required to be homogeneous. The aim of this work was to develop the simulation model for numerical analysis of temperature fields by direct electrical heating and to compare the temperature distribution in the test samples with various shapes. Coupled electrical and thermal analysis was performed using the program code ANSYS 10.0. Based on the results of numerical simulation, the shape of a test sample with minimum temperature differences in its active cylindrical part was proposed.
Klíčová slova

Zpět

Patička