Přejít k obsahu


Numerical and experimental investigation of transonic flow through 2-D model of vlearance gap

Citace:
VIMMR, J., BUBLÍK, O., LUXA, M., DVOŘÁK, R., ŠIMURDA, D. Numerical and experimental investigation of transonic flow through 2-D model of vlearance gap. In Engineering Mechanics 2008. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2008. s. 258-259. ISBN: 978-80-87012-11-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Numerical and experimental investigation of transonic flow through 2-D model of vlearance gap
Rok vydání: 2008
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of Thermomechanics AS CR
Autoři: Jan Vimmr , Ondřej Bublík , Martin Luxa , Rudolf Dvořák , David Šimurda
Abstrakt CZ: Cílem této studie je porovnání výsledků transonického proudění ve 2-D modelu těsnící mezery mezi hlavou zubu hlavního rotoru a skříní šroubového kompresoru získaných jednak numericky a jednak experimentálně. Numerické simulace a experimentální měření bylo provedeno pro různé šířky těsnící mezery a pro různé tlakové poměry mezi vstupem a výstupem. Byla vyvinuta metodika numerického řešení nelineárního systému Navierových-Stokesových rovnic specielně pro modelování transsonického proudění ve velice úzkých mezerách a kanálech. Ta je založena na metodě konečných objemů na strukturované čtyřúhelníkové síti. Diskretizace nevazké části numerického toku je realizována pomocí AUSM schématu, jehož první řád přesnosti byl vylepšen pomocí lineární rekonstrukce s navrženou B-verzí minmod limiteru. Pro časovou integraci byla použita dvoustupňová Rungeova-Kuttova metoda. Experimentální měření bylo provedeno pomocí šlírové metody v Toeplerově konfiguraci.
Abstrakt EN: The main objective of the study presented here is to compare the results obtained from numerical simulations and experimental measurements of the transonic flow through the 2-D model of the male rotor-housing gap in a dry screw compressor for several clearance throat dimensions and pressure ratios. With regard to the numerical investigation, a compressible Navier-Stokes solver has been developed for the purpose of clearance flow modelling. The presented numerical solver is based on the cell-centred finite volume method defined on structured quadrilateral grids. For the spacial discretization of the inviscid part of the numerical flux, the AUSM scheme with a B-version of the minmod limiter is applied. For the time integration, the two stage second order Runge-Kutta algorithm is used. Concerning the experimental measurements, the Schlieren method in Toepler configuration was carried out.
Klíčová slova

Zpět

Patička