Přejít k obsahu


Modální vlastnosti a možnosti kondenzace soustav tyčí vázaných mřížemi

Citace:
HLAVÁČ, Z., ZEMAN, V. Modální vlastnosti a možnosti kondenzace soustav tyčí vázaných mřížemi. In Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2011. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2011. s. 1-10. ISBN: 978-80-7414-376-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: MODAL PROPERTIES AND CONDENSATION POSSIBILITIES OF ROD ASSEMBLIES COUPLED BY SPACER GRIDS
Rok vydání: 2011
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Univerzita J.E. Purkyně
Autoři: Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc. , Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá modelováním a modální analýzou soustav svislých tyčí vázaných vodorovnými pružnými mřížemi. Tyče jsou uloženy středově symetricky do šesti stejných segmentů. V každém segmentu jsou tyče dvojího typu, lišící se okrajovými podmínkami. Středem objektu prochází tzv. centrální tyč. Vliv elasticity mříží je modelován lineárními pružinami spojujícími sousední tyče. Tyče modelujeme jako 1D kontinua nosníkového typu se čtyřmi stupni volnosti v každém uzlu. Modelování celé soustavy je založeno na konstrukci konzervativních modelů segmentů a střední tyče a vazební matice tuhosti mezi zmíněnými subsystémy. Tento způsob umožňuje snadné využití kondenzace soustavy metodou modální syntézy. Příspěvek zkoumá rovněž možnosti kondenzace s ohledem na počet hlavních tvarů a na tuhost mříží. Spektrální věrnost popisujeme pomocí relativní chyby vlastních frekvencí, modální věrnost pomocí NCO-kriteria. Model soustavy se blíží modelu palivového souboru aktivní zóny jaderného reaktoru.
Abstrakt EN: The contribution deals with modelling and modal analysis of systems created by systems of vertical rods coupled by horizontal flexible grids. Rods are placed central symmetric to six identical segments. In each segment there are rods of two kinds which differ by boundary conditions. Through the center of the systems goes so called central rod. Influence of rod elasticity is modelled by linear springs connecting adjacent rods. The rods are modelled as 1D continua of beam type with four DOF in each node. Modelling of the complete system is based on creation of conservative models of segments, central rod and coupling stiffness matrix between mentioned systems. This approach enables easy usage of condensation of the system by modal synthesis method. The contribution investigates also possibilities of condensation with respect to the number of master mode shapes and grid stiffness. Spectral accuracy is described by relative error of eigenfrequencies and modal accuracy than by NCO-criterion.
Klíčová slova

Zpět

Patička