Přejít k obsahu


Zpracování kovových materiálů s využitím elektromagnetického pole a počítačové modelování příslušných procesů

Citace:
KARBAN, P. Zpracování kovových materiálů s využitím elektromagnetického pole a počítačové modelování příslušných procesů. 1. vyd. Plzeň : 2011, 168 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The processing of metal materials using electromagnetic fields and computer modeling of the processes
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Autoři: Ing. Pavel Karban Ph.D.
Abstrakt CZ: Předložená habilitační práce se zabývá matematickým a počítačovým modelováním vybraných technologií využívaných při zpracování kovových materiálů, jež jsou založeny na primárním využití elektromagnetického pole. Zmíněné matematické modely jsou popsány pomocí PDR a jejich vzájemného sdružení. Jejich numerické řešení je obecně velmi komplikované a klasickými dostupnými metodami bývá často s dostatečnou přesností vůbec nedosažitelné. Autor ve své práci využívá algoritmy založené na metodě konečných prvků vyšších řádů přesnosti, které se zatím pro tyto účely pro svou náročnost prakticky nepoužívají. Vhodné použití těchto metod společně s automatickou adaptivitou vede na exponenciální konvergenci výpočetních procesů. Metodika je ilustrována na řešení vybraných multifyzikálních problémů, a získané výsledky jsou v několika případech srovnány s experimentem. Autor ve své práci využívá kód vyvinutý skupinou hpfem.org, jejímž je členem, a dále vlastní aplikaci pro řešení fyzikálních polí Agros2D.
Abstrakt EN: The habilitation work deals with the mathematical and computer modeling of technologies for processing of solid metal materials that are based on primary utilization of electromagnetic field. The considered mathematical models are described in terms of PDE. Their numerical solution is mostly very complicated and classical numerical methods often do allow solving them with a suficient accuracy. The author realizes the computations using a FEM of higher order of accuracy, which is a highly advanced and sophisticated technique, still practically inapplicable due to its extreme complexity. An appropriate application of this method together with automatic adaptivity leads to an exponential convergence of the computational processes. The methodology is illustrated by solution of selected multiphysics problems and the results obtained are compared with experiment. In his work the author uses a code developed by the group hpfem.org and also his own application Agros2D for solution of physical felds.
Klíčová slova

Zpět

Patička