Přejít k obsahu


Mechatronický systém pro řízení vysoce-dynamických změn teplotních gradientů při termomechanickém zpracování

Citace:
MAŠEK, B., RONEŠOVÁ, A., VOMELA, J., JENÍČEK, Š. Mechatronický systém pro řízení vysoce-dynamických změn teplotních gradientů při termomechanickém zpracování. 2011.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mechatronic system for control of highly dynamic changes of temperature gradients during thermomechanical treatment
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Ing. Andrea Ronešová , Doc. Ing. Jan Vomela CSc. , Ing. Štěpán Jeníček
Abstrakt CZ: Moderní typy vysokopevných ocelí vyžadují při svém zpracování přesné dodržení vysoce-dynamických změn teplotních gradientů při jejich ochlazování z oblasti austenitu. Na dodržení teplotního profilu závisí to, jakým způsobem se vyvine struktura materiálu a tím i její vlastnosti. Proto, aby mohl být odpovídajícím způsobem v závislosti na čase měněn teplotní gradient při odebírání tepla z kaleného nebo tepelně zpracovávaného dílu, je nutno měnit i intenzitu ochlazování. Za tímto účelem byl sestrojen mechatronický systém, který umožňuje chladit daný produkt s proměnlivou intenzitou tím, že využívá různé množství chladícího média vody, vzduchu a jejich kombinace v podobě mlhy. Elektronická výbava tohoto zařízení umožňuje libovolně kombinovat různé intenzity ochlazování a to až na 256 úrovních a tím vytvářet prakticky libovolné postupy pro dosažení optimální struktury v daném produktu.
Abstrakt EN: Modern high-strength steels require precise control of highly dynamic changes of temperature gradients during their treatment and cooling from the austenite area. The compliance of temperature profile determines the development of the material structure and thus its properties. Therefore, in order to change the temperature gradient in a suitable manner depending on time while removing heat from parts being hardened or heat-treated, it is also essential to change the intensity of cooling. To this purpose a mechatronic system was constructed which enables a given product to be cooled with changeable intensity using varying amounts of cooling media: water, air, and combinations of both in the form of mists. The equipment’s electronics enable varying intensities of cooling to be freely combined in up to 256 levels to create virtually any procedure for achieving the optimum structure in a given product.
Klíčová slova

Zpět

Patička