Přejít k obsahu


Technická mapa obce jako součást Digitální mapy veřejné správy

Citace:
ČADA, V. Technická mapa obce jako součást Digitální mapy veřejné správy. In Aktuální problémy inženýrské geodézie 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. s. 29-45. ISBN: 978-80-02-02220-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: TECHNICAL MAP OF MUNICIPALITY AS A PART OF DIGITAL MAP OF PUBLIC ADMINISTRATION
Rok vydání: 2010
Místo konání: Brno
Název zdroje: Vysoké učení technické v Brně
Autoři: Doc. Ing. Václav Čada CSc.
Abstrakt CZ: Stať pojednává o vývoji a změnách názorů na obsah tematických technických geodat ve státních mapových dílech velkého měřítka. Jsou analyzovány potřeby a místo technických map a jejich digitálních ekvivalentů pro plánovací, rozhodovací a evidenční účely v současné době. Dostupnost technických geodat pro pořizování územně analytických podkladů byla zakotvena ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb., pod pojmem technická mapa. V zákoně č. 380/2009 Sb. byl použit termín technická mapa obce a uloženo Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu stanovit vyhláškou obsah technické mapy obce. Souběžně s těmito aktivitami je pro krajské úřady pod gescí ministerstva vnitra vypracován Typový project technické mapy obce, který je však prioritně zaměřen na vybudování pouze technické infrastruktury na úrovni jednotlivých krajů pro přebírání, sjednocení obsahu, uložení, správu a případně aktualizaci technických map obcí v případech, že již tyto existují.
Abstrakt EN: The paper deals with development and changes of view of thematic technical geospatial data in the large scale state map series. Necessity and position of technical maps and their digital equivalents in contemporary planning, decisive and registration activities have been analysed. The term Technical Map of Municipality was introduced by the Act No 300/2009 Coll., that charged the Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre with defining the content of Technical Map of Municipality by a decree. Concurrently with those activities a standard project of Technical Map of Municipality for regional offices has been developed under control of Ministry of Interior. Regrettably it is focused above all on establishing the technical infrastructure in regions only, i.e. on takeover, unification of content, storage, administration and possible updating of Technical Map of Municipality in the case when it already exists. Problems of a Technical Map as a whole have not been solved.
Klíčová slova

Zpět

Patička