Přejít k obsahu


Kartometrická analýza a lokalizace rukopisných Müllerových map krajů Čech pro jejich publikování na mapovém portálu

Citace:
ČADA, V. Kartometrická analýza a lokalizace rukopisných Müllerových map krajů Čech pro jejich publikování na mapovém portálu. Kartografické listy, 2011, roč. 2011, č. 19, s. 20-30. ISSN: 1336-5274
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cartometric analysis and localization of manuscript Müller's maps of the Czech regions for their publication on the map portal.
Rok vydání: 2011
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky a Geografický ústav Slovenskej Akadémie vied
Autoři: Doc. Ing. Václav Čada CSc.
Abstrakt CZ: Publikování starých map moderními webovými technologiemi dává nebývalé možnosti zpřístupnění těchto historických skvostů široké veřejnosti a je možné využívat jejich informační potenciál i v současných projektech. Z obsahového, technologického i historického hlediska jsou v tomto směru naprosto unikátní rukopisné Müllerovy mapy krajů, vyhotovené v Čechách v letech 1712 až 1718 jako mapy původní a zobrazující území v tehdejších krajských správních hranicích se zjednodušenou a často orientační kresbou topografického obsahu v prostoru za touto hranicí přibližně v měřítku 1:100 000. Nejvýznamnějšími polohopisnými objekty rukopisných Müllerových map krajů použitelnými pro lokalizaci jsou sídla, která jsou mapovými znaky odlišena podle typu sídla. V předložené stati je podána podrobná kartometrická analýza polohopisu jednotlivých rukopisných map krajů a odvozena přesnost výsledné lokalizace.
Abstrakt EN: Publishing of historical maps by means of modern web technologies offers extraordinary possibilities of opening these historical jewels to general public and use of their information potential into contemporary projects. Original Müller´s map of the Czech regions, compiled between 1712 and 1718, are exceptional from content, technology and historical point of view. They represent the territory within regional administrative boundaries of that time completed by simple informative drawing of topography behind those boundaries in the approximative scale 1: 100 000. The most important objects in Müller´s maps of the Czech regions are settlemets differentiated according their types by map symbols. They can be effectively used to maps and map data sets georeferecing. Presented paper provides a detailed cartometric analysis of planimetric elements of individual manuscript maps of regions and results of accuracy of their georeferencing as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička