Přejít k obsahu


Ochranné smlouvy města Chebu se saskými vévody v 15. století

Citace:
KNOLL, V. Ochranné smlouvy města Chebu se saskými vévody v 15. století. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2009–2010. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. s. 113-125. ISBN: 978-80-7380-325-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Protective Agreements between Town Cheb and Saxon Dukes in the 15th Century
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D.
Abstrakt CZ: V průběhu 15. století využívalo město Cheb k zajištění bezpečnosti Chebska institut smluvní ochrany. V jeho rámci si uzavřením ochranných smluv zajistilo podporu šlechticů a suverénů ve svém okolí. Nejvýznamnější byli ochránci z řad českého panského rodu ze Švamberka, braniborští Hohenzollernové a sasští vévodové z rodu Wettinů - v jejich případě však šlo o relativně krátké období let 1440-1446. Důvodem pro ukončení saské ochrany byla válka mezi příslušníky saské vládnoucí rodiny, která vypukla v roce 1446. Dobré vztahy s Wettiny však pokračovaly, ale již na jiném, než smluvním základu.
Abstrakt EN: In the course of 15th century the town Cheb used the institute of contracting protection to ensure the safety of the Cheb region. Throug agreements with surrounding major barons and overlords, the town secured their support. The most significant protectors were the Czech lords of Švamberk, brandenburgen Hohenzollerns and also Saxon dukes of the Wettin family - in their case it was a relatively short period of years 1440-1446. The reason for termination of the Saxon protection was a war among the ruling family of Saxony, which began in 1446. Good relations with the Wettins continued, but were no longer based on a contractual basis.
Klíčová slova

Zpět

Patička