Přejít k obsahu


Netbook nebo učebnice

Citace:
SIMBARTL, P. Netbook nebo učebnice. In Sborník příspěvků interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 74-78. ISBN: 978-80-261-0032-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Netbook or Textbook
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Petr Simbartl
Abstrakt CZ: Tento článek stručně shrnuje aktuální dění o výukové metodě tzv. 1:1 Computingu. V současnosti se rozvíjí i ve větší míře v České republice. Jsou zde nastíněny problémy spojené s touto výukou ale i výhody. Článek čerpá i ze světových zdrojů v oblasti vyuţití netbooků s interaktivní učebnicí namísto běţných papírových učebnic. V závěru jsou vize do budoucna a moţnosti výuky pomocí netbooků ve výuce na základní škole.
Abstrakt EN: This article brief summarizes the current situation of the teaching method of 1:1 Computing. Currently develops a greater extent in the Czech Republic. Outlined here are the problems associated with this teaching but also benefits. Article also draws from the world's resources in the use of netbooks with an interactive textbook instead of conventional paper textbooks. At the end are visions for the future and opportunities to learn using netbooks in teaching in elementary school.
Klíčová slova

Zpět

Patička