Přejít k obsahu


Konceptová analýza výuky: didaktické poznatky z výzkumu reflexí studentů učitelství výtvarné výchovy

Citace:
SLAVÍK, J., LUKAVSKÝ, J., HAJDUŠKOVÁ, L. Konceptová analýza výuky: didaktické poznatky z výzkumu reflexí studentů učitelství výtvarné výchovy. Pedagogická orientace, 2010, roč. 20, č. 4, s. 69-91. ISSN: 1211-4669
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The conceptual Analysis of the Instrucional Process: Research Findings od Students´ Teacher Reflections in Art Education
Rok vydání: 2010
Autoři: Doc. PaedDr. Jan Slavík CSc. , Mgr. Jindřich Lukavský , Mgr. Lucie Hajdušková Ph.D.
Abstrakt CZ: Stať je zaměřena na součinnost pedagogické teorie a učitelské praxe s cílem zvyšovat kvalitu výuky prostřednictvím její analytické reflexe. Text se zabývá původní metodou reflexe výuky nazvanou konceptová analýza. Konceptová analýza je metodický nástroj pro reflexi a evaluaci výuky. Je založena na zkoumání didaktické transformace obsahu v edukačním procesu a je zaměřena na tvořivý přístup a činnostní učení ve výuce. Výklad se opírá o poznatky z výzkumu (2009-2010) stavu didaktických dovedností a didaktických znalostí obsahu studentů učitelství výtvarné výchovy v průběhu jejich pedagogické přípravy.
Abstrakt EN: The paper focuses on zhe linking pedagogical therory to teaching practice with the aim to improve quality of education through its analytic reflection by teachers or student teachers. The text deals with the original method of didactic reflection - concept analysis. Concept analysis is charactirized as a methodical instrument for reflection and evaluation of the instruction. It si based od investigation of didactic content transformation in educaninonal processes and it is oriented tu creative approachand experiental learning in the instruction. The explanation uses the results of reseach (2009-2010)on the state of didactic skills and pedagogical cocntent knowledge of art education tesachers during their didactic education teachers during their didactic training.
Klíčová slova

Zpět

Patička