Přejít k obsahu


Incremental forming

Citace:
MALINA, J., JIRKOVÁ, H., MAŠEK, B. Incremental forming. In New trends in material technology. Chemnitz: Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2011. s. 49-52. ISBN: 978-3-86367-008-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Incremental forming
Rok vydání: 2011
Místo konání: Chemnitz
Název zdroje: Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H.
Autoři: Ing. Jiří Malina Ph.D. , Dr. Ing. Hana Jirková , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Aktuální tendence vede ke zlepšování stávajících technologií, hladání nových metod nebo využití známých technologií jinými způsoby. Jednou z progresivních technologií umožňující výrobu osazených dutých produktů požadovaných tvarů, které jsou konvenčními technologiemi obtížně vyrobitelné, a která zároveň přispívá k efektivnímu využití materiálu, je technologie příčného redukčního válcování. Tato technologie využívá inkrementální deformace k dosažení potřebného tvaru polotovaru. Předmětem výzkumu bylo posouzení vlivu výchozí morfologie perlitu na tvařitelnost polotovarů z nízkolegované oceli touto technologií. V rámci experimentu byl zkoumán vliv morfologie perlitu výchozího polotovaru nejen na tvařitelnost materiálu ale spolu s velikostí redukce i na kvalitu vnitřního a vnějšího povrchu výsledného produktu. Pro experiment byly použity tři různé typy výchozí struktury. Pro stanovení mechanických vlastností byla použita mini tahová zkouška. V posledním kroku byl dále hodnocen průběh mikrotvrdosti, který dává informaci o rozložení deformace napříč stěnou tvářeného polotovaru. Cílem experimentu bylo optimalizovat strukturu výchozí polotovaru a zvolit vhodné technologické parametry tak, aby byly získány produktu s vysokou povrchovou kvalitou a dobrými mechanickými vlastnostmi.
Abstrakt EN: The actual tendencies lead to the improvement of current technologies, search for new methods, or use of known technologies in other ways. An advanced technology enabling the manufacture of stepped hollow products which are hard to manufacture using conventional technologies, and which at the same time contributes to the effective use of the material, is flow forming process. This technology use incremental deformations for achieving the required aims. The purpose of our research was to evaluate the influence of the initial pearlite morphology on the formability of a low-alloyed steel work piece using this technology. The research focused on determining the influence of forming conditions on the deformation of material structure of final product. For the experiment the three sort of the initial material structures were used. After that the mechanical properties of the final product were established with help of mini tensile tests. The last step was focused on the examination of dependency of initial microhardness and ultimate strength. The aim of the experiment was optimizing the structure of the initial semi-product and choosing suitable technological parameters for achieving the highest possible quality of the resulting product and surface state.
Klíčová slova

Zpět

Patička