Přejít k obsahu


Controlled cooling of steel die forgings

Citace:
MAŠEK, B., VANČURA, F., JENÍČEK, Š. Controlled cooling of steel die forgings. In New trends in material technology. Chemnitz: Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2011. s. 57-60. ISBN: 978-3-86367-008-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Controlled cooling of steel die forgings
Rok vydání: 2011
Místo konání: Chemnitz
Název zdroje: Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H.
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Ing. Filip Vančura , Ing. Štěpán Jeníček
Abstrakt CZ: Řízené ochlazování jako součást termomechanického zpracování je jednou z možností, prostřednictvím které lze dosáhnout výrazných nákladových úspor při výrobě výkovků. Většinou se jedná o řízené ochlazování výkovků z dokovací teploty, které umožňuje nahradit konvenční technologii zušlechťování. V mnoha případech lze dosáhnout stejných, nebo dokonce lepších mechanických vlastností výkovku, při výrazných energetických úsporách a kratších výrobních časech. V tomto příspěvku je uveden vliv řízeného ochlazování na vývoj struktury v klíčovém průřezu části zápustkového výkovku pro automobilový průmysl z mikrolegované oceli 30MnVS6. Postup ochlazování byl odzkoušen v několika variantách, které se lišily rychlostí ochlazování. Pro vzájemné porovnání byly provedeny analýzy mikrostruktury, zkoušky tahem a rázem v ohybu. Experiment mimo jiné prokázal, že při dodržení vhodných technologických podmínek, lze získat strukturu akcikulárního feritu, který oproti standardnímu feriticko-perlitickému stavu zlepšil mechanické vlastnosti výkovku.
Abstrakt EN: Controlled cooling as a part of thermomechanical processing is one of the ways through which can be achieved considerable cost savings in the manufacture of forgings. Mostly it is a controlled cooling from final forging temperature, which allowy to replace conventional technology of heat treatment. In many cases, the same or even better mechanical properties of forgings can be achieved with significant energy savings and faster production times. This paper presents the influence of controlled cooling on the development of structures in the core cross section of the forgings for automotive industry in microalloyed stell 30MnVS6. Cooling process was tested in several variants with various cooling rates. For mutual comparison were analyzed microstructures and tensile and impact test were carried out. The experiment also showed that, in compliance with the appropriate technological conditions can be obtained the structure of acicular ferrite, which in comparison with standard ferrite-pearlite condition improved mechanical properties of the forging.
Klíčová slova

Zpět

Patička