Přejít k obsahu


Případové studie: Výtvarná výchova a kurikulární reforma - změna, nebo pokračování tradice oboru?

Citace:
SLAVÍK, J., LUKAVSKÝ, J. Případové studie: Výtvarná výchova a kurikulární reforma - změna, nebo pokračování tradice oboru?. In Kurikulární reforma na gymnáziích : případové studie tvorby kurikula. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2011, s. 202-239. ISBN: 978-80-87000-78-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The case studies: Art education and curricular reform – change or continuation of field tradition?
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Výzkumný ústav pedagogický v Praze
Autoři: Doc. PaedDr. Jan Slavík CSc. , Mgr. Jindřich Lukavský
Abstrakt CZ: Případové studie byly zaměřeny na zkoumání role učitele výtvarné výchovy jako konstruktéra kurikula. Byly uskutečněny dvě standardní případové studie. Pozornost byla věnována funkcím kurikula na úrovni cílů a obsahu výtvarné výchovy v kontextu konceptové analýzy a historie tohoto školního předmětu. Byly zkoumány funkce kurikula v přípravě na hodiny výtvarné výchovy a při konstrukci a řízení výuky. Získané závěry vztažené ke kurikulárním procesům vypovídají o oslabených vztazích mezi projektovaným a realizovaným kurikulem způsobem, který je specifický pro tento předmět.
Abstrakt EN: The case studies aimed at investigating the role of art education teacher as curriculum designer. Two standard case studies were conducted. Attention was paid to functions of the curriculum at the level of aims and content of art education in the context of concept analysis and history of this school subject. Curriculum functions in art education planning processes and in instructional design and management were explored. The concluding assumption for curricular processes in art education derived from this observation refers to loose relationship between the projected and realised curriculum in the way which is specific for this subject.
Klíčová slova

Zpět

Patička