Přejít k obsahu


Hospitační videostudie: snímky výukových situací a jejích analýza

Citace:
HAJDUŠKOVÁ, L., JANÍK, T., LUKAVSKÝ, J., MINAŘÍKOVÁ, E., NAJVAR, P., PÍŠOVÁ, M., SLAVÍK, J. Hospitační videostudie: snímky výukových situací a jejích analýza. In Kurikulární reforma na gymnáziích : od virtuálních hospitací k videostudiím. Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2011, s. 116-142. ISBN: 978-80-904966-6-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Hospitation videostudy: videorecordings of instructional situations under analysis
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Národní ústav pro vzdělávání
Autoři: Lucie Hajdušková , Tomáš Janík , Mgr. Jindřich Lukavský , Eva Minaříková , Petr Najvar , Michaela Píšová , Doc. PaedDr. Jan Slavík CSc.
Abstrakt CZ: Kapitola obsahuje rozbory vybraných výukových situací ze tří virtuálních hospitací v předmětech biologie, anglický jazyk a výtvarná výchova. Záměrně byly vybrány předměty z výrazněji odlišných vzdělávacích oblastí, aby bylo možné porovnávat společné a rozdílné složky jejich rozborů. Každá studie zahrnuje tři části: Anotaci ? stručný celkový popis sledované výuky, Analýzu ? rozbor výukové situace, Alteraci ? návrh zlepšení spojený s diskusí. V úvodu kapitoly jsou uvedeny obecné charakteristiky jednotlivých složek hospitačního rozboru, které metodicky spojují všechny tři studie.
Abstrakt EN: The chapter contains analyses of selected teaching/learning situations from three virtual observations in biology, English and arts. Subjects from very different fields were chosen to allow us to compare the similarities and differences in their analyses. Each analysis consists of three parts: Abstract ? a brief summary of the teaching/learning situation and its context; Analysis of the situation; Alteration ? suggestions for improvement followed by its discussion. The beginning of the chapter summarises general characteristics of each of the components which connect all three analyses.
Klíčová slova

Zpět

Patička