Přejít k obsahu


Odmítané slovotvorné typy v brusech jazyka českého

Citace:
CHÝLOVÁ, H. Odmítané slovotvorné typy v brusech jazyka českého. In Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2011. s. 342-346. ISBN: 978-80-7414-362-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Rejected word-formative types in "brus"-es of czech language
Rok vydání: 2011
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Univerzita J. E. Purkyně
Autoři: PaedDr. Helena Chýlová
Abstrakt CZ: Článek přináší popis a přehled odmítaných slovotvorných typů v českých příručkách jazykové správnosti nazývaných obvykle brusy zejména v poslední třetině 19. století. Odmítány byly germanismy, kompozita ze dvou substantivních základů a abstrakta posuzovaná autory těchto příruček jako charakteristická pro němčinu. Brusy reprezentují jazykový preskriptivismus, ale popisují také jevy vnímané v jazyce jako problematické, z nichž řada je předmětem kodifikačních diskusí dodnes.
Abstrakt EN: The article brings overview and evidence of rejected word-formative types in language correctness guides, so called "Brus"-es of Czech language published in the 70th years of 19th century, mostly existing or assumed Germanisms, composite words made of two substantive bases and abstract nouns contemporaneously comprehended as interpretative mean typical for German language. "Brus"-es feature representations of language prescriptivism as well as describe several language phenomenons used to this day.
Klíčová slova

Zpět

Patička