Přejít k obsahu


Automation of experimenting with new various input data traffic models

Citace:
TOŤ, J., HEROUT, P. Automation of experimenting with new various input data traffic models. In Proccedings of the Eleventh International Conference on Informatics. Košice: EQUILIBRIA, 2011. s. 222-226. ISBN: 978-80-89284-94-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Automation of experimenting with new various input data traffic models
Rok vydání: 2011
Místo konání: Košice
Název zdroje: EQUILIBRIA
Autoři: Ing. Jan Toť , Doc. Ing. Pavel Herout Ph.D.
Abstrakt CZ: Řízení dopravy je jedním z klíčových problémů současnosti pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení negativních dopadů dopravy. Pro dosažení optimálního řízení provozu jsou vyvíjeny nové dopravní modely postavené na rozličných algoritmech využívající rozmanitá vstupní data. Současné modelovací nástroje mají omezené možnosti pro změnu a nahrazení vestavěných dopravných modelovacích algoritmů včetně jejich datových vstupů. Vývoj dopravních modelů zahrnuje opakované kompozice experimentů, ale je velmi obtížné zkomponovat dopravní experiment ručně pro větší množství vstupních dat. Našim cílem je vytvořit otevřené prostředí, v němž by dopravní modely mohly být připojeny k různým vstupům a které by umožňovalo automatizované experimentování. Proto byl navržen, realizován a testován prototyp systému založený na architektuře s konfiguracemi v jazyku XSL. Prototyp umožňuje testování modelu na rozsáhlejších oblastech a díky automatizaci, doba trvání kompozice experimentu byla snížena na sekundy.
Abstrakt EN: Traffic control is key issues to increase road safety and to minimize negative factors of road traffic. To achieve optimized traffic control, new traffic models are developed featuring algorithms profiting of different inputs. Current advanced traffic modelling tools are limited in possibilities for modification or replacement of their in-built traffic models and inputs. Development of traffic models encompasses repetitive composition of experiments, but it is difficult to create an experiment if larger amount of data has to be input manually. Our object is to create an open environment in which traffic models could be connected to various inputs and experiments with different settings could be launched. Hence, a system prototype based on architecture configurations in XSL is proposed to automate the compositions of experiments. The prototype allows for testing the model on larger areas and due to the automation, the duration of the experiment compositions was reduced to seconds.
Klíčová slova

Zpět

Patička