Přejít k obsahu


Information Management

Citace:
ČERNÁ, M. Information Management. In Finance a management v teorii a praxi. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2009. s. 56-57. ISBN: 978-80-7414-191-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Information Management
Rok vydání: 2009
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Univerzita J.E. Purkyně
Autoři: Ing. Marie Černá
Abstrakt CZ: Informační management je relativně novou, rozvíjející se disciplínou. Jeho zahrnutí mezi předměty nabízené vzdělávacími institucemi, umožňuje studentům získat nový pohled na informační rizika, jejich důležitost a nutnost jejich včlenění do informačního managementu i do komplexního risk managementu podniků. Nedostatky v řízení informačních rizik mohou vést k budoucímu poklesu inovačních aktivit v organizacích. Důležitost informací stále vzrůstá, a to způsobuje také nárůst zájmu o informační management. Informační management se stává nezbytnou částí manažerského vzdělávání.
Abstrakt EN: Information management is relatively new developing discipline. Its incorporation to standard subjects that are offered by educational institutions enables students to obtain new view of information risks, their importance and the necessity of incorporating them to information management and also to complex risk management of business entities. Possible inadequacies in managing information risks can lead to future decrease in innovative activities in organisations. The importance of information still increases and this causes also increasing interest in information management. Information management becomes the essential part of managerial education.
Klíčová slova

Zpět

Patička