Přejít k obsahu


Videoprogram - prostředek rozvoje kreativity studentů

Citace:
MACH, P. Videoprogram - prostředek rozvoje kreativity studentů. In XXVI. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. Brno: Univerzita obrany, 2008. s. 1-7. ISBN: 978-80-7231-511-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Video programme - a way of students´creativity development
Rok vydání: 2008
Místo konání: Brno
Název zdroje: Univerzita obrany
Autoři: Petr Mach
Abstrakt CZ: Naše školství prochází složitou etapou transformačních změn. Kurikulární politika nutí učitele všech stupňů škol zpracovávat koncepční a systémové projekty ? školní vzdělávací programy. Flexibilní a tvořivý učitel, schopný koncepční práce, je nutným atributem této transformace vzdělávacího systému. Je však většina učitelů po mnohaleté pedagogické praxi schopno takto pracovat? Problematikou zkoumání kreativity u žáků, studentů učitelství a učitelů na úrovni základních škol se zabývá exaktně J. Honzíková. Součástí řešeného projektu GAČRU č. 406/07/0109 byla i experimentální spoluúčast studentů FPE ZČU v Plzni na tvorbě mediálního programu s pracovním názvem Technické památky Plzeňského kraje. Zkoumána byla možnost rozvoje klíčových kompetencí budoucích učitelů.
Abstrakt EN: Our schools and education systems have experienced a complicated period of transformational changes. Curricular policy forces the teachers of all school grades to elaborate conceptual and system projects - educational curricula. A flexible and creative teacher, competent to work conceptually, is an essential attribute of such educational system transformation. However, are the majority of teachers with long-time pedagogical experience able to work in this way? The challenge of creativity observation with pupils, pedagogy students and teachers at primary schools level has been exactly dealt with by J. Honzíková. An experimental cooperation of students from University of West Bohemia in Pilsen (ZČU), Faculty of Pedagogy (FPE), in creating the medial programme with working title "Technical landmarks of Pilsen Region" also formed a part of resolved project GAČR no. 406/07/0109. There was analysed the possibility of future teachers key competences development.
Klíčová slova

Zpět

Patička