Přejít k obsahu


Rizika, informace a úloha komunikace

Citace:
ČERNÁ, M. Rizika, informace a úloha komunikace. In Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 1-5. ISBN: 978-80-261-0051-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Risk, information and the role of communication
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Marie Černá
Abstrakt CZ: Veškeré podnikatelské subjekty jsou v dnešní době vystaveny velkému tlaku trhu. Denně jsou nuceny obstát se svými produkty či nabízenými službami ve velmi konkurenčním prostředí, což s sebou nese nejen nutnost neustále kontrolovat veškeré stávající podnikové aktivity a jejich hladký průběh, ale také potřebu přinášet něco navíc, aby byly uspokojeny rostoucí nároky zákazníka. V rámci všech rozhodovacích procesů se setkáváme s riziky. Dva nejčastěji zmiňované typy rizik jsou finanční a technická rizika. V souvislosti s rostoucím významem informací se stále častěji setkáváme s články o informačních rizicích a jejich řízení. Jedním ze zdrojů tohoto rizika je i komunikace. Kvalitní komunikace může urychlit celý rozhodovací proces. Pokud se vyskytnou problémy s komunikací, může to vést k opačnému výsledku (pomalému a nekvalitnímu rozhodovacímu procesu a budoucím problémům společnosti).
Abstrakt EN: All business units are nowadays under the great pressure of the market. They are forced to compete with their products or supplied services in highly competitive environment. This is the reason why standard control process is not enough. We can also identify the necessity to bring something more to satisfy increasing customer demands. All decision making activities bring us the possibility to meet risk. Those two types that are most often mentioned are financial risk and technical risk. In connection with increasing importace of information we can meet more often articles about information risk and about managing such risk by business units. Communication can be seen as one source of this type of risk. High quality of internal and external communication of the company can accelerate the whole decision making process. If problems with information arise it can lead to opposite effect (slowness and low quality of decision making process and future problems in the company).
Klíčová slova

Zpět

Patička