Přejít k obsahu


Optimalizace výrobních systémů v síti podniků

Citace:
RAŠKA, P., ŠIMON, M., ŠKODÁKOVÁ, P. Optimalizace výrobních systémů v síti podniků. In Digitálny podnik 2008. Žilina: Slovenské centrum produktivity, 2008. s. 111-116. ISBN: 978-80-89333-03-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Optimization of manufacturing systems in the cluster
Rok vydání: 2008
Místo konání: Žilina
Název zdroje: Slovenské centrum produktivity
Autoři: Pavel Raška , Michal Šimon , Petra Škodáková
Abstrakt CZ: V dnešní době vznikajících aliancí, partnerských vztahů a podnikových sítí je podstatné simulovat vzájemné mezipodnikové vazby. Simulační model může odrážet vztah navzájem si konkurujících, ale také i vzájemně propojených kooperujících firem za účelem zvýšení celkové konkurenceschopnosti, ziskovosti a postavení na trhu atd. Simulovat lze např. vztah dodavatele a zákazníka z hlediska distribuce určitého artiklu. V jiném případě můžeme začít simulovat kapacity výroby ve vazbě na struktury výrobků. Na základě specifikované celkové kriteriální funkce můžeme hledat finanční optimum celé podnikové sítě ve vazbě na portfolia výroby jednotlivých podniků uvnitř clusteru. Tím ovšem dojde ke zpětnému ovlivnění jednotlivých subjektů a to může být jak u některých subjektů pozitivní tak i negativní. Celkový výsledný efekt pak ale musí tato negativa převážit.
Abstrakt EN: In present time of rising coalition, inter-enterprise relation and business networks it is essential to simulate mutual inter-enterprise ties. Simulation model can describe mutual relation between competitors, but it can describe mutual benefit of cooperative enterprises for the purpose of increasing the general competitive advantage, profitability, status on the business market etc. It is possible to simulate relationship between supplier and customer in the term of specific product. In other case we can simulate the manufacturing capacity according to product structure. Pursuant to specified criteria function, we can search the financial optimum of whole business network (cluster) in according to manufacturing portfolio of particular enterprise within the cluster. Achieving the cluster financial optimum affects each subject in the business network and this can affect each company positive or negative. Resulting effect can outweighs these negative situations of some companies.
Klíčová slova

Zpět

Patička