Přejít k obsahu


Profesní charakteristiky absolventů bakalářského a magisterského studijního programu "Tělesná výchova a sport" FPE ZČU v Plzni

Citace:
VOTÍK, J., CHARVÁT, L. Profesní charakteristiky absolventů bakalářského a magisterského studijního programu "Tělesná výchova a sport" FPE ZČU v Plzni. In Názory absolventů programu "Tělesná výchova a sport" na zaměstnání z hlediska učitelství TV. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. s. 51-63. ISBN: 978-80-244-1973-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Professional Characteristics of Alumni of Bachelor and Master Study Program “Physical Education and Sport” at Faculty of Education of West Bohemian University in Pilsen.
Rok vydání: 2008
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: Jaromír Votík , Luboš Charvát
Abstrakt CZ: Cílem výzkumného šetření bylo monitorování profesního uplatnění absolventů studijních programů Tělesná výchova a sport, kteří ukončili studium na FPE ZČU v Plzni v letech 1998 – 2005. Distribuováno bylo 254 dotazníků, vyplněných jich bylo vráceno 97, což představuje návratnost 38,1%. Podíl absolventů magisterského studia byl 69,1% a bakalářského neučitelského 30,9%. Ve studovaném oboru (školství a služby v TV a sportu) jich pracuje 69,1%. Dále byly sledované tyto charakteristiky: další vzdělávání, kritéria výběru zaměstnání, retrospektivní hodnocení obsahu výuky.Při interpretaci získaných údajů autoři vycházeli ze specifik pracoviště a regionu.
Abstrakt EN: The aim of the survey was monitoring of professional assertion of alumni that studied the program Physical Education and Sport and finished their studies at Faculty of Education of West Bohemian University in Pilsen in years 1998 – 2005. From 254 distributed questionnaires 97 returned - reaching 38.1 % response rate. 69.1 % of all alumni were graduates and 30.9 % were non-pedagogical bachelors. 69.1 % of alumni work in the field they studied (education or physical education and sport services). Following characteristics were monitored: further education, occupation choice criteria and retrospective evaluation of the content of undertaken education. When interpreting gained results the authors analyzed workplace and region specifics.
Klíčová slova

Zpět

Patička