Přejít k obsahu


System Approach for Production Organism Design

Citace:
ČERNÝ, Z., BUREŠ, M. System Approach for Production Organism Design. In Trends in the Development of Machinery and Associated Technology TMT 2008. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering, 2008. s. 1313-1316. ISBN: 978-9958-617-41-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: System Approach for Production Organism Design
Rok vydání: 2008
Místo konání: Zenica
Název zdroje: Faculty of Mechanical Engineering
Autoři: Zbyněk Černý , Marek Bureš
Abstrakt CZ: V dnešní době podniky "bojují" s velkou tržní konkurencí. Zvyšuje se tlak na rychlejší, levnější a kvalitnější výrobu. Tendence je vše vyrobit "štíhleji" a efektivněji. Tento trend přináší pro někoho nový, pro někoho známý pojem - digitalizace. Digitalizace pomáhá inženýrům plánovat, optimalizovat a experimentovat bez jakéhokoliv vstupu do reálné výroby. S návrhem výrobního layoutu musí jít ruku v ruce ergonomický návrh jednotlivých pracovišť, eventuálně celé fabriky. Nejen velké podniky si uvědomily, že ergonomie může být nástroj pro zvýšení konkurenceschopnosti stejně jako pro podporu firemní kultury. Pomalu, ale jistě se stává pravidlem, že ergonomické studie musí být začleněny do plánovacího procesu výroby prováděného před realizací návrhu výrobního layoutu. Pozdější ergonomické analýzy se stávají méně efektivní.
Abstrakt EN: Companies in these days fight with a huge market competition. The pressure on the quicker, cheaper and superior production increases. The tendency is also to make it more lean and effective. This trend brings for someone new for someone known conception – digitizing. Digitization helps engineers to plan, optimise and experiment without any hit to the real production. Hand in hand with production layout design must go ergonomic of individual workplaces and eventually of whole factory. Not only have the big companies realized that the ergonomics can be a tool for competitive advantage same as for company's culture support. Slowly but surely it begins to observe the rule, that the ergonomic studies must be included to the production planning process before creation of the final layout, because later ergonomical analyzing of workplaces shows as less efficient.
Klíčová slova

Zpět

Patička