Přejít k obsahu


Pokročilé metody pro zvyšování produkční schopnosti výrobního systému

Citace:
ŠIMON, M. Pokročilé metody pro zvyšování produkční schopnosti výrobního systému. Západočeská univerzita v Plzni : 2008, 89 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Advanced methods for enhancing production capability of production systems
Rok vydání: 2008
Místo konání: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Michal Šimon
Abstrakt CZ: Práce se zaměřuje na základní snahu všech podnikatelských subjektů, kterou je zvyšování produkční schopnosti výrobního systému. Z vývoje podnikatelského prostředí v předcházejících letech jsou známy řady metod, na základě kterých lze dosáhnout nižších nákladů, vyšší výrobní schopnosti či kvalitnější výroby. Ve většině případech se ale jedná o metody několik desítek let staré a řešící problematiku produkční schopnosti pouze lokálně. Z těchto důvodu je práce zaměřena pouze na pokročilé metody pro zvyšování produkční schopnosti výrobního systému. Jedná se o metody hledání skutečných příčin problémů na základě příčinně-důsledkových řetězců a počítačového modelování, přecházející od samostatného podnikatelského subjektu po síť podniků. V každé části jsou pro srozumitelnost uvedeny základní principy, výhody a přínosy z aplikace daných metod a principů.
Abstrakt EN: The habilitation thesis deals with enhancing of production capability of production system which is a basic endeavour of enterprises. From the development of entrepreneurial environment in previous years a number of methods is known. On their basis it is possible to manage lower costs, higher production capability or high-quality production. But in most cases these methods are rather old and solve production capability only in the local way. From these reasons the thesis is focused only on advanced methods for enhancing production capability of production systems. Methods of searching the real causes of problems on the basis of cause-consequence chains and computer modelling passing from individual enterprise to network of enterprises are used there. Basic principles, advantages and benefits from application of chosen methods and principles are for intelligibility mentioned in each part of this work.
Klíčová slova

Zpět

Patička