Přejít k obsahu


Possible approaches to Digital factory education

Citace:
BUREŠ, M., ČERNÝ, Z. Possible approaches to Digital factory education. In MITIP 2008. Plzeň: Západočeská univerzita, 2008. s. 56-61. ISBN: 978-80-7043-738-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Possible approaches to Digital factory education
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Marek Bureš , Zbyněk Černý
Abstrakt CZ: Metody Digitální fabriky jsou světově známé především v oblasti automobilového, loďařského a leteckého průmyslu. V současné době se začínají rozšiřovat i do podniků zabývající se výrobou spotřebního zboží. Velké světové firmy považují tuto problematiku za již zavedenou. Nyní je nesmírně důležité seznamovat s těmito novými trendy i studenty vysokých škol. Tuto skutečnost si uvědomují i tvůrci softwarů pro oblast Digitální fabriky, neboť současní studenti mohou jednou být jejich potencionálními uživateli. Je tedy nutné, aby studenti byli vhodnou a přívětivou formou informováni o všech možných jak teoretických tak praktických aspektech této problematiky. Díky internetovým technologiím je dnes možné předat studentům ohromné množství informací a to jak studentům prezenční formy studia, kteří mají toto jako vedlejší zdroj, tak studentům dálkového studia, u kterých je tato forma komunikace převažující.
Abstrakt EN: The Digital factory methods are known worldwide especially in automobile, shipbuilding and aircraft industry. At present time they are being spread also into the companies which deal with consumer goods production. The big world's companies consider this topic as already established. Now it is highly important to acquaint the university students with those new trends. Also the developers of Digital factory software realize this reality because contemporary students can be once their potential users. So it is necessary that students must be with suitable form informed about all possible theoretical and practical aspects of this topic. Thanks to the internet technologies it is nowadays possible to present students with enormous amount of information.
Klíčová slova

Zpět

Patička