Přejít k obsahu


Numerical and experimental modelling of transonic flow in very narrow channels and gaps

Citace:
VIMMR, J., LUXA, M., BUBLÍK, O., DVOŘÁK, R. Numerical and experimental modelling of transonic flow in very narrow channels and gaps. In Euromech Fluid Mechanics Conference 7. Manchester: University of Manchester, 2008. s. 357-357.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Numerical and experimental modelling of transonic flow in very narrow channels and gaps
Rok vydání: 2008
Místo konání: Manchester
Název zdroje: University of Manchester
Autoři: Jan Vimmr , Martin Luxa , Ondřej Bublík , Rudolf Dvořák
Abstrakt CZ: V tomto příspěvku jsou prezentovány některé numerické a experimentální výsledky transonického proudění ve 2-D modelu těsnící mezery mezi hlavou zubu hlavního rotoru a skříní šroubového kompresoru. Numerické simulace a experimentální měření bylo provedeno pro vybrané šířky těsnící mezery a pro dva tlakové poměry mezi vstupem a výstupem. Byla vyvinuta metodika numerického řešení nelineárního systému Navierových-Stokesových rovnic specielně pro modelování transsonického proudění ve velice úzkých mezerách a kanálech. Ta je založena na metodě konečných objemů na strukturované čtyřúhelníkové síti. Diskretizace nevazké části numerického toku je realizována pomocí AUSM schématu, jehož první řád přesnosti byl vylepšen pomocí lineární rekonstrukce s navrženou B-verzí minmod limiteru. Pro časovou integraci byla použita dvoustupňová Rungeova-Kuttova metoda. Experimentální měření bylo provedeno pomocí šlírové metody v Toeplerově konfiguraci.
Abstrakt EN: In this contribution some numerical and experimental results of the transonic flow in the 2-D model of the male rotor-housing gap in a dry screw compressor for chosen clearance throat dimensions and for two pressure ratios are presented. With regard to the numerical investigation, a compressible Navier-Stokes solver has been developed for the purpose of clearance flow modelling. The presented numerical solver is based on the cell-centred finite volume method defined on structured quadrilateral grids. For the spacial discretization of the inviscid part of the numerical flux, the AUSM scheme with a B-version of the minmod limiter is applied. For the time integration, the two stage second order Runge-Kutta algorithm is used. Concerning the experimental measurements, the Schlieren method in Toepler configuration was carried out.
Klíčová slova

Zpět

Patička