Přejít k obsahu


Analýza vytvořené hodnoty a možnosti jejího využití

Citace:
IRCINGOVÁ, J. Analýza vytvořené hodnoty a možnosti jejího využití. In Nové trendy - nové nápady 2008. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2008. s. 104-108. ISBN: 978-80-903914-8-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Earned Value Analysis and the Possibility of her Using
Rok vydání: 2008
Místo konání: Znojmo
Název zdroje: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Autoři: Jarmila Ircingová
Abstrakt CZ: Tento příspěvek obsahuje popis v současné době stále více používané metody projektového řízení ? analýzy vytvořené hodnoty. Na úvod jsou uvedeny základní charakteristiky této metody. Jedná se o techniku řízení projektů, která se týká řízení nákladů a času. Tato technika dále umožňuje odhadnout náklady na dokončení projektu v každé jeho fázi. Z tohoto důvodu může projektový tým pomocí uvedené metody efektivně monitorovat svoji činnost a porovnávat ji s detailním plánem jednotlivých časových fází. Pro hodnocení projektu pomocí analýzy vytvořené hodnoty se využívají dvě skupiny ukazatelů - absolutní a poměrové. V další části příspěvku jsou uvedeny vhodné typy projektů pro použití analýzy vytvořené hodnoty a příklady projektů, u kterých byla tato metoda úspěšně využita. Na závěr jsou nastíněny náměty na možné rozšíření této techniky tak, aby vyhovovala požadavkům na komplexnější hodnocení projektů.
Abstrakt EN: This article contains the description of now more used method of project management - earned value analysis. In introduction, there are explained the basic characteristics of this method. It deals about the project management technique that involves the cost and schedule management. This technique makes possible to estimate the cost at the project completion in every phase. From this reason, the project team can to monitor effectively its activities by means of this method and to compare with the detailed plan of individual time phases. For the project assessment by means of earned value analysis, there are used two groups of indices - absolute and comparative. In the next part of this article, there are described the project examples for earned value management using. Then, there are outlined the themes for the possible upgrade of this method.
Klíčová slova

Zpět

Patička