Přejít k obsahu


Nonlinear state estimation

Citace:
STRAKA, O., FLÍDR, M., DUNÍK, J., ŠIMANDL, M. Nonlinear state estimation. Plzeň : University of West Bohemia, 2008. 26 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Nonlinear state estimation
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Ondřej Straka , Miroslav Flídr , Jindřich Duník , Miroslav Šimandl
Abstrakt CZ: Cílem zprávy je popis softwarového systému navrženého pro odhad stavu nelineárních diskrétních dynamických modelů. Systém je navržen s cílem umožnit implementaci, testování a použití různých nelineárních metod odhadu stavu. Hlavním přínosem systému je jeho univerzálnost díky možnosti jak strukturálního tak pravděpodobnostního popisu problému. Vedle známých metod pro nelineární odhad stavu jako je rozšířený Kalmanův filtr, unscentovaný Kalmanův filtr systém také obsahuje pokročilé částicové filtry. Zpráva poskytuje stručný úvod do problému odhadu stavu včetně algoritmů několika metod a dále pak popis jednotlivých komponent systému, jejich klíčových vlastností a použití.
Abstrakt EN: The goal of the report is to describe a software framework designed for nonlinear state estimation of discrete time dynamic systems. The framework was designed with the aim to facilitate implementation, testing and use of various nonlinear state estimation methods in mind. The main strength of the framework is its versatility due to the possibility of either structural or probabilistic description of the problem. Besides the well-known basic nonlinear estimation methods such as the extended Kalman filter, the divided difference filters and the unscented Kalman filter, the framework implements particle filter with advanced features as well. The report provides a brief introduction into nonlinear state estimation problem including algorithms of several methods and describing the individual components of the framework, their key features and use.
Klíčová slova

Zpět

Patička