Přejít k obsahu


E-learningové aplikace na podporu výuky Digitální fabriky

Citace:
BUREŠ, M., ČERNÝ, Z. E-learningové aplikace na podporu výuky Digitální fabriky. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2008. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. s. 135-139. ISBN: 978-80-7041-143-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: E-learning applications for Digital factory education support
Rok vydání: 2008
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Marek Bureš , Zbyněk Černý
Abstrakt CZ: V dnešní době se studenti ve výuce setkávají s velkým množstvím softwarových produktů. Již málo odborných předmětů se vyučuje bez jakékoliv softwarově podpůrné aplikace. Stejně je tomu i v oblasti průmyslového inženýrství. Vyskytují se zde nové metody a aplikace, které studentům přiblíží reálnou výrobu především díky virtuální realitě. Ve většině případů se bohužel jedná o složité a sofistikované nástroje ? nástroje digitální fabriky, ve kterých je velmi náročné se zorientovat a následně s nimi efektivně pracovat. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli studenty seznámit se dvěma SW moduly digitální fabriky, které se využívají v oblasti průmyslového inženýrství a vytvořit pro ně obsáhlé e-learningové kurzy, které jim pomohou nejen rychleji pracovat s těmito produkty, ale lépe se orientovat v aktuální problematice digitálního prostředí a průmyslového inženýrství.
Abstrakt EN: In these days students are in education meeting with big amount of software tools. Only so few subjects is being taught without any software support application. The same situation is in the industrial engineering area. The new methods and application which bring closer to the student the real production especially thanks to virtual reality are occurring here. Unfortunately in most cases these tools are sophisticated and complicated ? the digital factory tools, in which is very hard to get oriented and later to work effectively with. From this reason we decided to familiarize students with two digital factory software modules that are being used in the industrial engineering area and to create extensive e-learning courses for them, which will help them not only to work faster with these products but also to better orientate in the current issue of the digital environment and the industrial engineering.
Klíčová slova

Zpět

Patička