Přejít k obsahu


Mechanika stochastických systémů

Citace:
DUPAL, J. Mechanika stochastických systémů. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2008, 263 s. ISBN: 978-80-7043-715-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mechanics of stochastic systems
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Jan Dupal
Abstrakt CZ: Předložená publikace se zabývá řešením problémů mechanických systémů charakterizovaných určitými náhodnými veličinami. Těmito náhodnými veličinami mohou být parametry samotného modelu, hodnoty statických zatížení (v obou jmenovaných případech jsou myšleny náhodné proměnné, které jsou konstantní v čase), nebo buzení, (v případě dynamických systémů se jedná o časově proměnné náhodné veličiny, jejichž množiny tvoří tzv. náhodné procesy). Tato publikace je zpracována především pro pracovníky a studenty pracující v oboru mechaniky. Měla by dát základní vstupní informace pro řešení problémů týkajících se např. odezev stochastických systémů, jakými jsou spektrální hustoty, korelační popř. kovarianční funkce, střední hodnoty a rozptyly výstupů a z toho plynoucí horní a spodní odhady těchto veličin v pravděpodobnostním smyslu.
Abstrakt EN: The book deals with the problem solving of the mechanical systems described by certain random quantities such as model parameters, static load values (both time invariable) or excitation (family of time random variables-processes acting on dynamic systems). This book is prepared mainly for workers and students interesting in field of mechanics. It should give the basic input information for solution involving responses of stochastic systems e.g. spectral density, correlation and covariance functions, mean and dispersion of outputs and following upper and lower estimation of these quantities in the probability sense.
Klíčová slova

Zpět

Patička