Přejít k obsahu


FEM analysis of hose sprnig clamp deformation behaviour

Citace:
HRONEK, P., ŠTÁDLER, C., MAŠEK, B., CHVAL, Z. FEM analysis of hose sprnig clamp deformation behaviour. In 2nd International Conference ERIN 2008. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008. s. 1-5. ISBN: 978-80-227-2849-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: FEM Modeling of Hose Spring Clamp
Rok vydání: 2008
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak University of Technology
Autoři: Pavel Hronek , Ctibor Štádler , Bohuslav Mašek , Zdeněk Chval
Abstrakt CZ: Pružinové spony slouží k fixaci hadic na koncovkách nebo trubkách. Dokážou efektivně vyvodit požadovanou svěrnou sílu. Hlavní výhodou pružinových spon oproti klasickým je, že samočinně zajišťují sevření hadice na koncovce a to i při teplotních dilatacích průměru hadice a koncovky. Spony této konstrukce se nepoužívají pro vysoké tlaky nebo velké hadice, kde by bylo nutné příliš masivní provedení pro vyvození dostatečné svěrné síly a zároveň by nebylo možné sponu navléknout pouze pomocí ručních nástrojů. Spony jsou používány zejména pro aplikace v hromadné výrobě. Typické použití je v pohonných systémech automobilu. Příspěvek se zabývá analýzou chování spony při montáži. Cílem je stanovit rozložení maximálních deformací a najít příčinu lokálního poškozování povrchové vrstvy vytvářející antikorozní ochranu.
Abstrakt EN: Spring clamps are used to fixation of hose on end-piece or pipe. They achieve effectively make the desired clamp joint. The main advantage of spring clamps compared to classical is self locking gripping of hose on end piece. This is possible also at dilatation of diameter of hose and end piece. The clamps of this construction are not used for high press or big hose where is necessary very robust design for at once achieving sufficient clamp joint and is possible the clamp set only by force of hand tool. The clamps are used especially for application in the mass production. Typical application is in drive systems in the car. The paper deals with analyze of behaviour of clamp by montage. The aim is determination of maximal deformation distribution and finding the reason of local damage of surface coating which create corrosion protection.
Klíčová slova

Zpět

Patička