Přejít k obsahu


Dual Controller Design Based on Prediction Error Maximization and Partial Certainty Equivalence

Citace:
FLÍDR, M., ŠIMANDL, M., DUNÍK, J. Dual Controller Design Based on Prediction Error Maximization and Partial Certainty Equivalence. Plzeň : 2008. 34 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Dual Controller Design Based on Prediction Error Maximization and Partial Certainty Equivalence
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Autoři: Miroslav Flídr , Miroslav Šimandl , Jindřich Duník
Abstrakt CZ: Tato práce představuje nový přístup k návrhu vícekrokového duálního regulátoru pro stochastické systémy s neznámými parametry. Tento přístup zaručuje řešitelnost vícekrokového problému optimalizace použitím techniky částečného využití ekvivalence určitosti (PCE) doplněnou modifikací kriteriální funkce. PCE technika je založena na aproximaci sdružené hustoty pravděpodobnosti stavu rozšířeného o neznámé parametry, přičemž je na stav vynucena vlastnost ekvivalence určitosti. Modifikace kritéria je pak založena na rozšíření kritéria o člen, který hodnotí kvadratickou formu závisející na chybě predikce rozšířeného stavu. Práce diskutuje vlastnosti navrženého kritéria a získaného zákona řízení a je též prezentován ilustrační příklad srovnávající navržený regulátor s dalšími známými regulátory.
Abstrakt EN: A new approach to design of multistage dual controller for stochastic systems with unknown parameters is proposed. This approach ensures the solvability of the multistage optimization problem by utilizing the Partial certainty equivalence technique (PCE) accompanied with modification of the criterion. The PCE technique is based on approximation of the joint probability density of the state augmented with unknown parameters where the certainty equivalence property is enforced on the state part of the augmented state. The modification of criterion lies in enhancing the criterion with term evaluating weighted prediction error of augmented state vector. The properties of the proposed criterion and of the derived control law are discussed and a numerical example comparing this new controller with other well known approaches is presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička