Přejít k obsahu


Development of geomorphologic tools in the framework of geomorphologic information system

Citace:
JEDLIČKA, K. Development of geomorphologic tools in the framework of geomorphologic information system. In Sborník symposia GIS Ostrava 2009. Ostrava: Tanger spol. s r. o, 2009. s. 1-7. ISBN: 978-80-87294-00-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Development of geomorphologic tools in the framework of geomorphologic information system
Rok vydání: 2009
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Tanger spol. s r. o
Autoři: Karel Jedlička
Abstrakt CZ: Geomorfologický informační systém (GmIS) je v tomto článku chápán jako systém postavený na konceptu elementárních forem georeliéfu. Je postaven na třech pilířích ? geomorfologické databázi, metodách a nástrojích. Geomorfologické metody jsou realizovány geomorfologickými nástroji s daty v geomorfologické databázi. Cílem článku je představení analytického pilíře GmIS ? geomorfologických nástrojů. Ty rozšiřují standardní nástroje GIS pro správu a analýzu dat. Příklad vývoje je zaměřen na nástroje vypočítávající morfometrické charakteristiky hranic elementárních forem: index zakřivení hranice, orientaci hranice a ostrost hranice. Implementace je postavena na datové struktuře okřídlené hrany a topologických vztazích.
Abstrakt EN: Geomorphologic Information System (GmIS) is in this article understood as a system based on a concept of elementary forms of georelief. The system is built on three pillars ? geomorphologic database, methods and tools, where geomorphologic methods in GmIS are realized using geomorphologic tools applied on data in geomorphologic database. The aim of this article is to introduce the analytical pillar of GmIS ? geomorphologic tools. They extend standard GIS tools for handling and analyzing data. The development example is focused on tools computing morphometric characteristics of elementary forms boundaries: boundary curvature index, boundary orientation and boundary sharpness. The implementation is based on winged edge data structure and topologic relationships. The article also mentions the possibilities for further development.
Klíčová slova

Zpět

Patička