Přejít k obsahu


Proces dekontextualizace při utváření abstraktního pojmu

Citace:
HOLEČEK, V. Proces dekontextualizace při utváření abstraktního pojmu. Pedagogika, 2008, roč. 58, č. 2, s. 156-166. ISSN: 0031-3815
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Process of Decontextualisation in the Formation of the Abstract Concept
Rok vydání: 2008
Autoři: Václav Holeček
Abstrakt CZ: Ve výzkumu jsme pro zkoumaný vzorek studentů mj. prokázali, že ke statisticky významným změnám v chápání zkoumaných pojmů ze strany studentů SŠ a VŠ dochází při výuce, ve které byl uplatňován konstruktivistický způsob výuky. Nebyl potvrzen předpoklad o tom, že chápání a hodnocení typů temperamentu ovlivňují znalosti o jejich zastoupení v osobnosti jedince. Pro náš vzorek studentů lze konstatovat, že v chápání pojmů klasické typologie temperamentu byl již završen proces ?dekontextualizace? pojmů, alespoň ve smyslu vyvázání se z vlivu zkušenosti se sebou samým.
Abstrakt EN: The research in a sample of high school and university students has proved that it is the constructivistic method of teaching which brings statistically significant changes in the students? understanding of examined concepts. The presumption that the knowledge of his personal temperament types affects the understanding and evaluation of these temperament types has not been confirmed. As for our sample of students we can say that in understanding of the concept of traditional temperament typology the process of notion/concept ?decontextualisation? has already been achieved, at least in the terms of escaping the influence of one?s experience with himself.
Klíčová slova

Zpět

Patička