Přejít k obsahu


Výpočty sítí NN a VN v základním zapojení – metody a výpočty

Citace:
JANEČEK, E., HUSÁK, Z., KRYNSKÝ, J., KOKOŠKA, P. Výpočty sítí NN a VN v základním zapojení – metody a výpočty. In ČK CIRED 2003. Tábor: CIRED, 2003. s. 1-17.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Calculation of NN and VN network in fundamental wiring – method and calculation
Rok vydání: 2003
Místo konání: Tábor
Název zdroje: CIRED
Autoři: Eduard Janeček , Zdeněk Husák , Jakub Krynský , Petr Kokoška
Abstrakt CZ: V příspěvku je popsán SW Výpočty sítí využívaný v ZČE SKUPINA ČEZ pro výpočty sítí NN, VN a VVN, plánované vypínání, generování napájecího stromu a atd., pracující jako nadstavba nad technickou doku-mentaci vedenou v SW EnGIS. Je provedena jeho ukázka a popsána metoda pravděpodobnostního výpo-čtu, způsoby stanovení základních elektrických veličin v paprskových a smyčkových sítí a popsán model proudové nesymetrie. Dále je uvedeno stanovení zatížení odběratelů přes zátěžové diagramy a tvorba a upřesňování těchto diagramů daty z měření. Přílohou je demo verze SW s ovládacím menu.
Abstrakt EN: The article is described SW Network Calculation exploited in ZÈE SKUPINA ÈEZ for calculation of NN, VN and VVN network, planned cutting-off, generation power-tree and etc .., working like superstructure above technical documentation lead in SW EnGIS. Is fulfilment his exhibit and described method of stochastic calculation, manners of assesment fundamental electric quantity in beam and loop network and if described model of current unsymmetric. Further is state estimate of loading customer over load models and production and refinement these models of data from metering. Appendix is demo version SW with control menu.
Klíčová slova

Zpět

Patička