Přejít k obsahu

Kontakty pro média na odborníky ZČU

Potřebujete vyjádření k odbornému tématu pro svůj článek či reportáž? Kontaktujte odborníky ze Západočeské univerzity v Plzni:

 

Fakulta aplikovaných věd

 
Analýza, monitoring a diagnostika pokročilých energetických systémů: Ing. Jindřich Liška, Ph.D.
Automatické řízení strojů a procesů: prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc.
Biokybernetika, syntetická biologie: MSc. Daniel Georgiev, Ph.D.

Biomechanika a mechanika  heterogenních materiálů:

prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc.

Dynamika strojů a zařízení:

Ing. Michal Hajžman, Ph.D.

EEG, mozková aktivita:

Ing. Roman Mouček, Ph.D.

Fyzika plazmatu a tenkovrstvé materiály:

doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D.

Matematika a její aplikace:

doc. Ing. Gabriela  Holubová, Ph.D.

Medicínská informatika:

doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D.

Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí:

Ing. Robert Zemčík, Ph.D.

Počítačová grafika:

doc. Ing. Libor Váša, Ph.D.

Počítačová holografie:

Ing. Petr Lobaz

Počítačové zpracování obrazu, řečové technologie:

doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D.

Softwarové inženýrství:

doc. Ing. Přemysl Brada, MSc. Ph.D.

Zpracování přirozeného jazyka: doc. Ing. Josef Steinberger, Ph.D.
   

Fakulta ekonomická

 

Cestovní ruch:

Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.

Finance, daně, účetnictví; měření a řízení výkonnosti:

prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.

Financování VŠ, logistika:

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný

Finanční řízení podniku:

Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

Marketing:

Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA

Místní a regionální rozvoj:

doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.

Národohospodářství:

Ing. et Ing. Miloš Nový

Podniková ekonomika:

Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.

Projektový management, management inovací:

doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.

Regionální politika, regionální rozvoj, přeshraniční spolupráce:

doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.

   

Fakulta elektrotechnická

 

Akustika, měření:

Ing. Oldřich Tureček, Ph.D.

Elektrické světlo a teplo:

Ing. David Rot, Ph.D.

Elektroenergetika:

doc. Ing. Pavla Hejtmánková, Ph.D.

Elektromechanika, výkonová elektronika, pohony:

prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.

Elektronika:

prof. Ing. Jiří Pinker, CSc.

Jaderná energetika:

Ing. Jana Jiřičková, Ph.D.

Materiály a technologie:

doc. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D.

Obnovitelné zdroje energie:

prof. Ing. Jan Škorpil, CSc.

Telekomunikace a multimédia:

doc. Ing. Jiří Masopust, CSc.

Teoretická elektrotechnika a modelování polí:

doc. Ing. Pavel Karban, Ph.D.
   

Fakulta filozofická

Anglický jazyk a literatura:

PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D.

Didaktika cizích jazyků:

doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc.

Německý jazyk:

Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D.

Ruský jazyk:

doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc.

Filozofie komunikace, interakce člověka a stroje:

Mgr. Radek Schuster, Ph.D.

Filozofie mysli a kognitivní vědy:

Mgr. Michal Polák, Ph.D.

Multikulturalismus, kolektivní identita, nacionalismus, význam sociální a kulturní antropologie pro sféru praxe, etnografický dokumentární film:

Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D.

Příbuzenství a genealogie, Romové v ČR a ve světě:

Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D.

Romové v ČR a ve světě, české krajanské komunity na Balkáně, národnost a etnicita:

doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D.

Evoluce/předci člověka:

Mgr. Lukáš Friedl

Sociální vyloučení, bezdomovectví, chudoba a sociální nerovnost, kriminalita, pocit bezpečí:

Mgr. Ladislav Toušek, Ph.D.

Urbánní archeologie, materiální kultura středověku:

Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D.

Bioarcheologie, pohřební chování v pravěku, zdravotní stav minulých populací:

Mgr. Anna Pankowská, Ph.D

Problematika hradních areálů, keramická produkce 12./13. století,
vývoj hradních areálů severozápadního Balkánu 15.-17.století:

Mgr. Milan Procházka

Krajinná archeologie, prostorová archeologie Blízkého Východu, geografické informační systémy v archeologii, letecká archeologie:

Mgr. Lenka Starková, Ph.D.

Nedestruktivní metody archeologického výzkumu,
dálkový průzkum a jeho uplatnění v archeologii a výzkumu historické krajiny:

prof. PhDr. Martin Gojda, CSc.

Archeologie středověku, kastelologie:

PhDr. Josef Hložek, Ph.D.

Teorie a metoda, experiment, hudba:

Mgr. Luboš Chroustovský, Ph.D.

České dějiny, středověk, český novověk, pomocné vědy historické:

PhDr. Jan Lhoták, Ph.D.

Dějiny ekonomie, dějiny mezinárodních vztahů, habsburská monarchie:

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

Dějiny střední Evropy:

PhDr. Dipl.-Pol. Martin Jeřábek, Ph.D.

Dějiny USA, druhá světová válka, moderní dějiny Latinské Ameriky, střet kultur a civilizací:

PhDr. Roman Kodet, Ph.D.

Komunismus a normalizace v ČR, meziválečné Československo, moderní dějiny Velké Británie:

doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.

Dějiny Britského impéria, dekolonizace:

PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.

Moderní dějiny Afriky, etnické konflikty Afriky, koloniální dějiny:

doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.

Moderní dějiny Balkánu, Itálie a Středomoří:

doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D.

Starověké a středověké dějiny, Mezopotámie:

prof. PhDr. Petr Charvát

Starověký Blízký východ, Mezopotámie:

PhDr. Lukáš Pecha, Ph.D.

Islám, současný Blízký východ, islám v Evropě, migrace:

Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.

Írán, šíitský islám, současný Blízký východ:

Mgr. Veronika Sobotková, Ph.D.

Izrael, izraelsko-palestinský konflikt, judaismus, antisemitismus, migrace:

Mgr. Zbyněk Tarant, Ph.D.

Jemen:

Mgr. Veronika Kramáreková

Judaismus, antisemitismus:

Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D.

Politologie:

PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D.

Gender, sociologie stárnutí:

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.

Masová komunikace, průzkumy veřejného mínění

PhDr. Mgr. František Kalvas, PhD.

Problematika migrace:

Mgr. Alena Pařízková, Ph.D.

Sociologie náboženství, politická sociologie:

doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.

Sociologie rodiny, Romové, problematika kolektivních identit:

PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D.

   

Fakulta pedagogická

 

Výuka anglického jazyka:

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

Anglofonní literatura, literární překlad, poezie:

doc. Justin Quinn, Ph.D.

Anglofonní literatura:

Brad Vice, Ph.D.

Anglofonní literatura, literární překlad:

PhDr. Magdaléna Potočňáková, Ph.D.

Výuka anglického jazyka na 1. stupni ZŠ:

Mgr. Dana Hurtová

Anglický jazyk - CLIL (integrace obsahu a cizího jazyka):

Mgr. Barbora Benešová, Ph.D.

Geologie, paleontologie, zoologie:

doc. RNDr. Michal Mergl, CSc.

Botanika, ochrana životního prostředí, environmentální výchova:

RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

Mykologie:

Mgr. Jiří Kout, Ph.D.

Český jazyk a literatura:

prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.

Fyzika:

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.

Moderní historiografie a biografie historiků, regionální historiografie, orální historie - práce s pamětníky, dějiny Jihoafrické republiky a kmene Zulů:

PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.

Didaktika dějepisu a pravěku:

PaedDr. Helena Východská

Moderní dějiny, dějiny nacismu, česko-německé vztahy:

PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.

Komeniologie, numismatika, dějiny starověku, dějiny regionu:

prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc.

Dějiny raného novověku a dějiny měst, česko-německé vztahy:

doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D.

Dějiny českého středověku, církevní dějiny:

doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.

Dějiny Palestiny, orální historie, historická antropologie:

Mgr. at Mgr. Marie Fritzová, Ph.D.

Regionální dějiny, archivnictví, dějiny Němců v regionu:

PhDr. Karel Řeháček

Pomocné vědy historické, archivnictví:

Mgr. Jitka Novotná

Didaktika dějin vědy a techniky:

prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSC., dr. h. c

Hudební kultura:

doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.

Užitá chemie, organická chemie, chemické experimenty:

doc. Mgr. Václav Richtr, CSc.

Chemický průmysl, chemie a společnost:

prof. Ing. Milan Kraitr, CSc.

Anorganická a obecná chemie:

PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.

Fyzikální a obecná chemie:

Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D.

Analytická a instrumentální chemie:

Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.

Matematika:

PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.

Jazykověda německého jazyka (syntax, textová lingvistika, metodologie komparatistické imagologie):

Mgr. Michaela Voltrová

Jazykověda a didaktika německého jazyka (německá frazeologie, odborný jazyk, překladatelství):

prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc.

Literatura německy mluvících zemí (zejména 20. století, komparatistika, imagologie):

prof. Dr. phil. habil. Elke Mehnert

Literatura německy mluvících zemí (zejména rakouská literatura):

doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D.

Historie německé menšiny v českých zemích, medievistika:

PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.

Lexikologie a morfologie německého jazyka:

Mgr. Hana Menclová, Ph.D.

Didaktika německého jazyka:

Mgr. Eva Salcmanová

Didaktika německého jazyka, praktický jazyk:

Mgt. Julia Průcha-Wittmann, B. A.

Rakouská němčina, metaforika, literatura:

Jürgen Ehrenmüller

Pedagogická praxe:

PaedDr. Josef Kepka, CSc.

Pedagogika:

PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D.

Psychologie:

doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc.

Ruské reálie, didaktika ruského jazyka, ruská literatura
20. století:

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D.

Současný ruský jazyk, překladatelství a tlumočnictví:

Mgr. Jiřina Svobodová, CSc.

Ruská literatura:

PhDr. Jana Sováková, CSc.

Současný ruský jazyk:

doc. Liudmila Valova, CSc.

Technické vzdělávání na 2. stupni ZŠ, vzdělávání učitelů technických oborů a mistrů odborného výcviku:

PaedDr. Petr Mach, CSc.

Technické vzdělávání na 1. stupni ZŠ, kreativita a tvořivost dětí školního věku:

doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.

Multimédia a interaktivní technologie ve vzdělávání

PhDr. Petr Simbartl, Ph.D.

Tělesná výchova - fotbal, sportovní trénink:

doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc.

Tělesná výchova - atletika, senzomotorika:

Mgr. Václav Salcman, Ph.D.

Tělesná výchova - pohybová aktivita, gymnastika:

Mgr. Petr Valach, Ph.D.

Výchova ke zdraví - psychologie zdraví, psychohygiena, rozvoj sociálních dovedností:

Božena Jiřincová

Výchova ke zdraví - výživa, psychologie výživy a nutriční výchova:

PhDr. Michal Svoboda, Ph.D.

Výchova ke zdraví - výchova k reprodukčnímu zdraví:

Mgr. Kateřina Šámalová

Výpočetní technika:

doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

Výtvarná výchova:

PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.

   

Fakulta právnická

 

Finanční právo:

JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.

Daňové právo, účetnictví, audit:

Ing. Josef Nocar

Obchodní právo:

 

- Akciové společnosti, akcie, cenné papíry:

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.

- Komunální politika, příspěvkové organizace, výběrové řízení:

JUDr. Tomáš Ficner, Ph.D.

- Závazky, odpovědnost, nový občanský zákoník:

prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.

Pracovní právo:

doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.

Právní dějiny:

JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.

Správní právo:

doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.

Trestní právo:

doc. JUDr. Jan Kocina, Ph.D.

Veřejná správa:

 

- Evropský správní prostor, správa v oblasti kultury:

doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

- Komunální, senátní a parlamentní volby, analýza volebních výsledků:

doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.

   

Fakulta strojní

 

Elektromobilita:

doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Energetické stroje a zařízení:

Dr. Ing. Jaroslav Synáč

Jaderně energetické stroje a zařízení:

doc. Ing. František Hezoučký

Konstruování strojů:

doc. Ing. Václava Lašová, Ph.D.

Materiál, strojírenská metalurgie:

doc. Dr. Ing. Antonín Kříž

Průmyslové inženýrství:

doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.

Společnost 4.0 / Průmysl 4.0:

doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.

Technologie obrábění:

doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D.

Tělesná výchova (neoborová):

Mgr. Pavel Červenka

Virtuální realita:

Ing. Petr Hořejší, Ph.D.

   

Fakulta zdravotnických studií

 

Ergoterapie:

Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.

Fyzioterapie:

MuDr. Otto Kott, CSc

Ortotika-protetika:

Ing. Pavel Černý, Ph.D.

Ošetřovatelství a porodní asistence:

PhDr. Jitka Krocová
Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D.

Teoretické obory:

MUDr. Otto Kott, CSc.

Záchranářství:

PhDr. Alena Pistulková

   

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

 

Animovaná tvorba:

prof. ak. mal. Jiří Barta

Design:

doc. MgA. Zdeněk Veverka

Design kovu a šperku:

doc. Petr Vogel, M.A.

Fashion design:

doc. ak. mal. Helena Krbcová

Figurální kresba a malba:

prof. ak. mal. Boris Jirků

Grafika:

prof. ak. mal. Mikoláš Axmann

Grafický design:

doc. MgA. Kristýna Fišerová

Ilustrace:

doc. ak. mal. Josef Mištera

ak. mal. Renáta Fučíková

Komiks:

doc. M.A. Barbara Šalamounová

Malba:

doc. akad. mal. Aleš Ogoun

Nová média:

doc. ak. mal. Vladimír Merta

Sochařství:

prof. ak. soch. Jiří Beránek

Užitá fotografie:

prof. Mgr. Štěpán Grygar

Věda o výtvarném umění:

Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D.

Vizuální komunikace:

doc. ak. mal. František Steker

doc. ak. mal. Ditta Jiřičková

   

Ústav jazykové přípravy

 

Cizojazyčná výuka odborných předmětů:

Mgr. Barbora Benešová

On-line výuka cizích jazyků, výuka jazyků pro odborné účely:

Mgr. Jana Čepičková

Ruské centrum:

Mgr. Vlasta Klausová

US Point: Mgr. Daniela Lukavská
   

Nové technologie – výzkumné centrum

 

Elektronová struktura pevných látek a nízkodimenzionálních systémů:

doc. Dr. Jan Minár

Impaktní biomechanika, poranění způsobená nárazem:

Ing. Luděk Hynčík, Ph.D.

Laserové technologie:

doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.

Materiály pro fotovoltaiku, fotoniku a mikrosystémovou techniku:

doc. RNDr. Pavol Šutta, Ph.D.

Modelování deformačních a dynamických procesů:

doc. RNDr. Josef Voldřich, CSc.

Morfologie a povrchová textura materiálů:

Ing. Miloš  Svoboda, Ph.D.

Počítačové modelování a měření speciálních problémů proudění tekutin:

Ing. Jan  Sedláček, Ph.D.

Výzkum a vývoj polymerních kompozitů:

Ing. Tomáš  Kovářík, Ph.D.

   

Patička